Informacja dotycząca naboru wniosków do objęcia wsparciem w ramach projektu – subregion II

Na podstawie  Rozdziału I § 2 ust. 2 lit. e Regulaminu Świadczenia Usług ROWES w subregionie II do projektu pn. „ROWES-wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” może zostać przyjęte 20% osób fizycznych i prawnych spoza subregionu.

W chwili obecnej osiągnęliśmy 63,94% udziału osób fizycznych i prawnych, którzy są spoza subregionu II w stosunku do ogółu grupy docelowej zrekrutowanej w ramach projektu.

W związku z powyższym w procesie rekrutacji do projektu będzie mogło zostać zakwalifikowanych na chwilę obecną 36,06% osób (fizycznych/prawnych) spoza subregionu, co daje około 75 osób.

Po przekroczeniu osiągniętego limitu nabór wniosków do objęcia wsparciem w ramach projektu osób spoza subregionu zostanie zamknięty.