Fundacja Lasowiacka Tradycja

Fundacja Lasowiacka tradycja przystąpiła do projektu ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I w październiku 2021 roku uzyskując wsparcie finansowe na powstanie nowych miejsc pracy dla 7 osób.

Głównym celem Fundacji jest kreowanie, wspieranie i realizowanie działań mających wpływ na podniesienie jakości życia lokalnej społeczności, szczególnie z obszaru powiatu niżańskiego
i stalowowolskiego.

Cel Fundacji Lasowiacka Tradycja ukierunkowany jest m.in. na:

  • prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,
  • promocję oraz upowszechnianie kultury i sztuki, w tym promowanie kultur lokalnych i różnorodności kulturowej, zwłaszcza kulinarnej w kraju i zagranicą,
  • promocję dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionu,
  • pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwoju świadomości obywatelskiej poprzez inicjowanie, organizowanie, wspieranie i popularyzowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, pielęgnujących tradycję i historię,
  • prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej,
  • prowadzenie, wspieranie i upowszechnianie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • propagowanie i rozwijanie turystyki ekologicznej (ekoturystyki) i turystyki kulinarnej, – podejmowanie akcji i działań promocyjnych, charytatywnych, doradczych i szkoleniowych dla osób, instytucji i grup społecznych, które wymagają wsparcia ze względu na zagrożenie marginalizacją,
  • prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja Lasowiacka Tradycja
Jata 18
37-430 Jeżowe