ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEWIDZIANA NA PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu pn.: „ROWES –wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Publikujemy zaktualizowaną wartość alokacji środków finansowych przewidzianych na przyznanie wsparcia finansowego dotacja /wsparcie pomostowe w ramach projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”