Fundacja CREATIVE

Fundacja Creative powstała w lutym 2022 roku w ramach projektu ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I, działającym przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. uzyskując wsparcie finansowe na stworzenie nowych miejsc pracy – zapewniając tym samym zatrudnienie dla ośmiu osób zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym oraz uzyskując dotację na wyposażenie miejsc pracy.

Koncepcja i model funkcjonowania Fundacji Creative to prowadzenie sklepu internetowego, w którym sprzedawana jest elektronika użytkowa typu:  słuchawki bezprzewodowe, powerbanki, smartwatche, ładowarki, akcesoria do smartwatcha, wagi elektroniczne, uchwyty do telefonów, nianie elektroniczne, piloty, odkurzacze mini do klawiatury, ładowarki do akumulatorów, aparaty fotograficzne dziecięce.

Celami fundacji są:

  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych;
  • zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie działalności promującej zatrudnienie i aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym niesienie pomocy osobom najuboższym, które dotknął problem bezdomności, zmierzające do wyrównywania szans tych osób w społeczeństwie oraz poprawy sytuacji życiowej tychże osób;
  • działalność zmierzająca do zwiększenia zatrudnienia, dostępu do zasobów pracy oraz zwiększenia szans na włączenie/integrację i reintegrację społeczną osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zawodowej;
  • działalność na rzecz zmniejszenia poziomu biedy i wykluczenia społecznego na terenie województwa podkarpackiego.

Fundacja CREATIVE

ul. Krakowska 141
35-506 Rzeszów

tel.: 727 925 506
e-mail: mateuszciszewski95@gmail.com