BEZPŁATNE seminaria informacyjno-szkoleniowe o tematyce związanej ze zmianami w prawie pracy, implementacją Dyrektywy Work Life Balance oraz o tematyce wzmocnienia stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju.

Serdecznie zachęcamy do udziału w BEZPŁATNYCH seminariach informacyjno-szkoleniowych o tematyce związanej ze zmianami w prawie pracy, implementacją Dyrektywy Work Life Balance oraz o tematyce wzmocnienia stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery.

Szkolenia dedykowane są Małym Przedsiębiorcom i Firmom, jak również przedsiębiorstwom społecznym zatrudniającym od 10 do 49 osób.

Seminaria będą realizowane w ramach projektu pt. „Work & Life Balance Hub” nr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach POWER.

Szkolenia uwzględniają zmiany w przepisach Kodeksu pracy (projekt nowelizacji KP począwszy od  sierpnia 2022 r.) z uwzględnieniem:

 • Dyrektywy PE (Parlamentu Europejskiego) i Rady (UE) nr 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej(Dz.Urz. UE L z 2019 r. Nr 186)
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L z 2019 r. Nr 188).

Informujemy, że powyższe zmiany dotyczyć będą wszystkich przedsiębiorców zatrudniających pracowników!

Seminaria informacyjne skierowane są do przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników (na podstawie umowy o pracę) z branż: usługowej, handlowej, przemysłowej i budowlanej.

W ramach działań projektowych zorganizowane zostaną dwudniowe bezpłatne seminaria informacyjno- szkoleniowe na terenie całej Polski. Z każdej firmy może uczestniczyć 1 lub 2 osoby będące reprezentantami lub delegatami danego przedsiębiorstwa tj: 

 • właściciele i właścicielki przedsiębiorstw
 • zarządy i rady nadzorcze
 • osoby związane z polityką kadrową lub zasobami ludzkimi
 • osoby związane z procesem rekrutacji wewnątrz przedsiębiorstwa jak i osoby i firmy współpracujące
 • dyrektorzy i dyrektorki, kierowniczki i kierownicy zarządzający personelem przedsiębiorstwa.

OFERTA DLA FIRM, KTÓRE WEZMĄ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

DWUDNIOWE, BEZPŁATNE SEMINARIUM WYJAZDOWE (16H) OBEJMUJĄCE:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 • równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, w dostępie do zatrudnienia, w zakresie warunków zatrudnienia, w procesie awansowania/zmianie stanowiska pracy,w dostępie do szkoleń i rozwoju zawodowego,
 • równe traktowanie kobiet i mężczyzn w godzeniu życia zawodowego  i prywatnego
 • dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy
 • model Work & Life Balance Hub w tym m.in. ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych; praca zdalna; elastyczna organizacja czasu pracy;  zmiany w zakresie umów o pracę; obowiązek pracodawcy informowania o warunkach pracy i płacy; zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem i uprawnieniach pracowników w kontekście projektu nowelizacji Kodeksu pracy

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 • przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrażania jasnych standardów dostępu do zatrudnienia, oceny pracy, awansu, wynagrodzeń oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym bez dyskryminacji osób zatrudnionych ze względu na płeć
 • narzędzia do samooceny Małej Firmy w kontekście równych szans płci
 • ustalenie Indywidualnego Planu Wdrożeniowego działań równościowych w Małej Firmie Równych Szans w oparciu o Model.

KAŻDA FIRMA UCZESTNICZĄCA W SEMINARIUM INFORMACYJNO- SZKOLENIOWYM OTRZYMA: 

 • indywidualne 10 godzinne wsparcie merytoryczno- techniczne
 • bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej,
 • gotowe wzory dokumentów dotyczące stosowania zasady równości szans płci w zatrudnienie
 • konsultacje w jaki sposób należy dostosować dokumenty kadrowe do przyszłych zmian w Kodeksie Pracy uwzględniających model WLBH
 • certyfikat „Mała Firma Równych Szans”.

W ramach szkolenia zapewnione będzie wyżywienie i zakwaterowanie, (nie pokrywane są koszty dojazdu).

W całej Polsce realizowanych będzie 36 seminariów, w każdym seminarium uczestniczyć będzie po 10 firm.

Aby zgłosić firmę do projektu wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wsparcie szkoleniowo- doradcze ma na celu wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery tak, aby każda firma zwiększała swoją efektywność i konkurencyjność na rynku poprzez wykorzystanie różnorodności kapitału ludzkiego – Kobiet i Mężczyzn.

Lider Projektu:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Partnerzy Projektu:

 • Chrzanowska Izba Gospodarcza w Chrzanowie
 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network w Chrzanowie

Dane kontaktowe dla osób chcących wziąć udział w BEZPŁATNYCH seminariach:

Kontakt dla Firm:

Opiekun Projektu:  Bartosz Urban – 501 839 377  (w godz. 8:00 – 19:00)

Dokumenty rekrutacyjne:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UMOWA