FAQ

 • Z usług animacji mogą skorzystać:

  • osoby indywidualne, szczególnie zagrożone wykluczeniem,
  • grupy nieformalne,
  • organizacje pozarządowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • OSP,
  • Koła Gospodyń Wiejskich,
  • Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej,
  • Partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy.
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,
  • osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów
  • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
  • osoby fizyczne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, które mieszkają (w rozumieniu K.C.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów
  • wsparcie Animatorów,
  • warsztaty partnerstw lokalnych,
  • wizyty studyjne,
  • wsparcie doradców kluczowych,
  • doradztwo specjalistyczne,
  • szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej,
  • szkolenia przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego,
  • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
  • wsparcie doradców kluczowych biznesowych,
  • dotacje na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
  • wsparcie pomostowe,
  • lustracja lub audyt przedsiębiorstw społecznych,
  • szkolenia zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej.
 • Informację można uzyskać w biurach terenowych. Adresy biur znajdują się pod adresem:

  • Dla powiatów:

  rzeszowski,

  kolbuszowski,

  niżański,

  stalowowolski,

  miasto Rzeszów.

  http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/rowes-kompleksowe-wsparcie-sektora-ekonomii-spolecznej-w-subregionie-i

  Dla powiatów:

  strzyżowski,

  ropczycko-sędziszowski,

  dębicki,

  mielecki,

  tarnobrzeski,

  miasto Tarnobrzeg

  http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/rowes-szansa-rozwoju-sektora-ekonomii-spolecznej-w-subregionie-ii

 • Tak.  Projekt przewiduje dotacje obejmujące  koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy, a w szczególności:

  • zakup środków trwałych,
  • wartości niematerialnych i prawnych tj. adaptacja pomieszczeń, zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania, sprzętu i wyposażenia.

  Wysokość dotacji wynosząca maksymalnie 25 088,94 zł.

  Wsparcie pomostowe:

  obejmujące koszty związane z utrzymaniem stanowiska pracy, a w szczególności bieżące koszty:

  • materiały i energia (prąd, gaz, C.O., paliwo, materiały biurowe i eksploatacyjne, materiały do produkcji i inne)
  • usługi obce (media: woda, ścieki, wywóz odpadów, telefon, Internet, czynsz, pozostałe usługi)
  • podatki, opłaty (podatek od nieruchomości, akcyzy, opłaty skarbowe, pozostałe należności publiczno-prawne),
  • wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne)
  • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ZUS, PFRON, FP, NFZ i inne)
  • pozostałe koszty rodzajowe (reklama, promocja, pozostałe)
  • wartość sprzedanych towarów i materiałów.

  Przedłużone wsparcie pomostowe zaplanowane dla wszystkich nowopowstałych miejsc pracy.

 • Ekonomizacja ma na celu wprowadzenie działalności gospodarczej i/lub odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego w organizacjach pozarządowych. Za proces ekonomizacji odpowiada Doradca Kluczowy. Warunkiem skorzystania z tego rodzaju wsparcia jest zgłoszenie się organizacji pozarządowej do projektu poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy. Działalnie to skierowane jest do:

  1. a) Stowarzyszeń i Fundacji zarejestrowanych w KRS, jednak nie posiadających odpowiednich zapisów w Statucie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i/lub odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego;
  2. b) Stowarzyszeń i Fundacji zarejestrowanych w KRS, posiadających w Statucie zapisy o możliwości prowadzenia odpłatnej działalności statutowej i/lub działalności gospodarczej, które na moment przystąpienia do projektu nie podjęły wiążących decyzji o podjęciu tego typu działalności i nigdy nie prowadziły odpłatnej działalności statutowej i/lub działalności gospodarczej;
  3. c) Nowo tworzonych organizacji pozarządowych, które w trakcie rejestracji wprowadzą odpowiednie zapisy do Statutu oraz podejmą decyzję o wprowadzeniu odpłatnej statutowej działalność i/lub działalności gospodarczej w sposób określony dla danej NGO.
 • Dotacja – bezzwrotne wsparcie finansowe udzielane na utworzenie nowego miejsca pracy w nowym lub istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym bądź w Podmiocie Ekonomii Społecznej, pod warunkiem przekształcenia tego Podmiotu Ekonomii Społecznej w Przedsiębiorstwo Społeczne. Dotacja występuje w formie jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na stworzenie jednego miejsca pracy.
  Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy.

 • Za miejsce pracy uznaje się stanowisko pracy, zajmowane przez osobę wskazaną w definicji Przedsiębiorstwa Społecznego (o której mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020), istniejące w Przedsiębiorstwie Społecznym nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika. Za początek istnienia miejsca pracy uznawana jest data zatrudnienia (w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze) pierwszej osoby na danym stanowisku, z zastrzeżeniem, iż na danym stanowisku mogą zmieniać się osoby, ale muszą to być osoby, o których mowa w definicji Przedsiębiorstwa Społecznego zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 • W projekcie zaplanowane jest wsparcie pomostowe przewidziane dla miejsc pracy utworzonych w ramach dotacji.

  Podstawowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji na nowo utworzone miejsce pracy w nowym lub istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym bądź w Podmiocie Ekonomii Społecznej, pod warunkiem przekształcenia tego Podmiotu Ekonomii Społecznej w Przedsiębiorstwo Społeczne, w kwocie nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na jedno miejsce pracy, świadczona w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

 • W projekcie zaplanowano przedłużone wsparcie pomostowe.

  Przedłużone wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji na nowo utworzone miejsce pracy w nowym lub istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym bądź w Podmiocie Ekonomii Społecznej, pod warunkiem przekształcenia tego Podmiotu Ekonomii Społecznej w Przedsiębiorstwo Społeczne w kwocie nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na jedno miejsce pracy, udzielana przez okres kolejnych 3 lub 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego.