Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://wsparcie.es/

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2017-04-03.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2020-02-03.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Obecnie trwają pracę nad nową stroną internetową Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, która będzie w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niespełnione wymagania

 • niektóre zdjęcia mogą nie posiadać opisów alternatywnych,
 • niektóre załączniki mogą nie być dostępne cyfrowo,
 • niektóre hiperłącza zamieszczone w treści mają nazwy całych linków, które niejasno określają przeznaczenie linku.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-01-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-02-20.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Karp, jkarp@rarr.rzeszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48178676250. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

I. Budynek mieszczący się przy ul. Szopena 51,

Adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

 

Dojście i otoczenie

Budynek usytuowany jest przy głównej ulicy (Szopena) i jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością. Przed wejściem do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone poziomo i pionowo. Dojazd do Agencji możliwy jest również komunikacją miejską. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Rzeszowie znajduje się na stronie http://einfo.erzeszow.pl/?tab=2. Najbliższy przystanek zlokalizowany jest w odległości 140 m od budynku.

Wejście/ strefa wejścia

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków oraz platforma przyschodowa. Przyciski w platformie oznaczone są pismem Braille’a. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek jest oznaczony pełną nazwą instytucji nad drzwiami głównymi od strony parkingu zakładowego.

Przestrzeń manewrowa przed wejściem do budynku pozwala na swobodne poruszenie się osobie na wózku. Skrzydło głównych drzwi wejściowych ma 89 cm szerokości. Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie znajduje się dzwonek. Skrzydła drzwi są przeszklone z kontrastującymi szprosami. Wejście jest prawidłowo oświetlone (plac przedwejściowy i przedsionek).

Główne wejście do budynku prowadzi przez przedsionek. Po prawej stronie znajduje się portiernia. W przedsionku zapewniona jest odpowiednia przestrzeń manewrowa. W pomieszczeniu zapewniono prawidłowe oświetlenie, zarówno naturalne jak i sztuczne.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja pionowa

W obiekcie zapewniony jest dostęp do każdej kondygnacji przy użyciu windy, umożliwiającej bezpieczny transport osoby na wózku lub specjalnymi potrzebami. Winda jest dostosowana do osób z różnymi niepełnosprawnościami i pozwala na samodzielne korzystanie z niej. Przyciski są wypukłe i czytelne, zawierają opis w piśmie Braille’a. Kabina wyposażona jest w system informacji głosowej. Winda posiada system zatrzymujący zamykanie (czujniki zamykania). Przestrzeń manewrowa zarówno przed jak i wewnątrz kabiny pozwala na swobodne poruszanie się i manewrowanie wózkiem.

W budynku są dwie klatki schodowe, a komunikacja nimi zapewnia ewakuację zgodnie z przepisami p-poż. i planem ewakuacji. Schody prowadzące na poszczególne kondygnacje są antypoślizgowe, bez nosków. Zamontowane są poręcze. Biegi schodowe są oświetlone.

Komunikacja pozioma/ ciągi komunikacyjne

Budynek składa się z 4 kondygnacji: 3 nadziemne i 1 podziemna. Korytarze są prawidłowej szerokości i dobrze oświetlone. Posadzki są równe, bez odkształceń, antypoślizgowe.

Drzwi wewnętrzne prowadzące z korytarzy do poszczególnych pomieszczeń mają szerokość 80-90 cm. Przy wejściach do pokoi są niskie progi. Z komunikacji poziomej zapewnione są dojścia do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych.

Pomieszczenia sanitarne (toaleta)

Toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są na pierwszym i drugim piętrze. Wyposażenie i rozkład obu toalet jest jednakowe.

Dojście do toalet dla OzN jest trasą wolną od przeszkód. W toalecie jest zapewniona wystarczająca przestrzeń manewrowa, a wewnątrz znajduje się przycisk przywołujący i odwołujący pomoc.

Pomieszczenia wnętrza

Interesanci są przyjmowani na parterze budynku na wyznaczonej przestrzeni, tuż przy portierni.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

II. Budynek mieszczący się ul. 1 Maja 4a.

Adres: ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

 

Dojście i otoczenie

Budynek usytuowany jest przy głównej ulicy (1 Maja) i jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed odrębnym wejściem do budynku dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone poziomo i pionowo. Dojazd do budynku możliwy jest również komunikacją miejską. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Tarnobrzegu znajduje się na stronie https://mpk.tarnobrzeg.pl/rozklady-jazdy/. Najbliższy przystanek zlokalizowany jest w odległości 67 m od budynku.

Wejście/ strefa wejścia

Do odrębnego wejścia dla osób z niepełnosprawnościami prowadzi zjazd, dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek jest oznaczony pełną nazwą instytucji nad drzwiami głównymi od strony parkingu zakładowego.

Przestrzeń manewrowa przed wejściem do budynku pozwala na swobodne poruszenie się osobie na wózku. Skrzydło odrębnych drzwi wejściowych ma szerokość dostosowaną do swobodnego wjazdu wózka. Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie znajduje się wideodomofon. Skrzydła drzwi są przeszklone pełne. Wejście jest prawidłowo oświetlone (plac przedwejściowy i przedsionek).

Odrębne wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na kondygnacji -1, prowadzi przez przedsionek do windy. W ciągu komunikacyjnym zapewniona jest odpowiednia przestrzeń do manewrowania oraz prawidłowe oświetlenie, zarówno naturalne jak i sztuczne. Portiernia znajduje się na kondygnacji 0, przedsionek przed portiernią przestrzenny, umożliwia manewrowanie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja pionowa

W obiekcie zapewniony jest dostęp do każdej kondygnacji przy użyciu windy, umożliwiającej bezpieczny transport osoby na wózku lub specjalnymi potrzebami. Winda jest dostosowana do osób z różnymi niepełnosprawnościami i pozwala na samodzielne korzystanie z niej. Przyciski są wypukłe i czytelne, zawierają opis w piśmie Braille’a. Kabina wyposażona jest w system informacji głosowej. Winda posiada system zatrzymujący zamykanie (czujniki zamykania). Przestrzeń manewrowa zarówno przed jak i wewnątrz kabiny pozwala na swobodne poruszanie się i manewrowanie wózkiem.

W budynku jest jedna klatka schodowa, a komunikacja nią zapewnia ewakuację zgodnie z przepisami p-poż. i planem ewakuacji. Schody prowadzące na poszczególne kondygnacje są antypoślizgowe. Zamontowane są poręcze. Biegi schodowe są oświetlone.

Komunikacja pozioma/ ciągi komunikacyjne

Budynek składa się z 12 kondygnacji: 11 nadziemne i 1 podziemna. Korytarze są prawidłowej szerokości i dobrze oświetlone. Posadzki są równe, bez odkształceń,

Drzwi wewnętrzne prowadzące z korytarzy do poszczególnych pomieszczeń mają szerokość 80-90 cm. Przy wejściach do pokoi są niskie progi. Z komunikacji poziomej zapewnione są dojścia do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych.

Pomieszczenia sanitarne (toaleta)

Toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są na kondygnacji -1, na którą można zjechać windą.

Dojście do toalety jest wolne od przeszkód. W toalecie jest zapewniona wystarczająca przestrzeń manewrowa, a wewnątrz znajduje się przycisk przywołujący i odwołujący pomoc.

Pomieszczenia wnętrza

Interesanci są przyjmowani w trzech biurach mieszczących się na V piętrze, do których Beneficjenci zmagający się z niepełnosprawnością i innymi dysfunkcjami mogą dotrzeć windą. Jedno z pomieszczeń biurowych mieści się przy głównym holu na wprost windy. Przestrzeń przed biurami jak i w wewnątrz umożliwia manewrowanie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

III. Budynek mieszczący się przy ul. Sandomierska 60B

Adres: ul. Sandomierska 60 B, 37-400 Nisko

 

Dojście i otoczenie

Budynek usytuowany jest przy jednej spośród głównych ulic Niska (ul. Sandomierskiej), nieopodal znajduje się zjazd z drogi ekspresowej S19. Parking znajduje się bezpośrednio przy budynku i jest w stanie pomieścić ok 10 samochodów. Nieopodal znajduje się też przystanek komunikacji miejskiej. Droga z przystanku do budynku jest utwardzona, bez progowa, oświetlona. Dodatkowo do budynku biura od strony zarówno Niska, jak i Stalowej Woli, prowadzi asfaltowa ścieżka rowerowa. Budynek jest w całości grodzony siatką.

Wejście/ strefa wejścia

Dojście do wejścia głównego jest z dwóch stron. Pierwsze z nich stanowią schody, składające się z 5 stopni, szerokości 120 cm, wysokości 15 cm i głębokości 35 cm. Wykonane są z cegły. Drugie zaś to podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na ogrodzeniu budynku znajduje się czytelne oznaczenie biura.

Przestrzeń manewrowa przed wejściem do budynku pozwala na swobodne poruszenie się osobie na wózku. Drzwi wejściowe do budynku mają szerokość 90 cm . Wejście jest prawidłowo oświetlone (plac przed wejściowy i przedsionek). W przedsionku zapewniona jest odpowiednia przestrzeń manewrowa (korytarz długość 11 m, szerokość 140 cm, zapewniono prawidłowe oświetlenie, zarówno naturalne jak i sztuczne. Czujniku ruchu znajdują się zarówno przed jak i w środku budynku. Do RARR S.A. możliwy jest wstęp osobie korzystającej z psa asystującego.

Komunikacja pozioma/ ciągi komunikacyjne

Budynek składa się z 2 kondygnacji, ale tylko dwa pomieszczenia na parterze wynajmuje RARR S.A. Korytarz jest prawidłowej szerokości i dobrze oświetlony. Posadzki są równe, bez odkształceń, antypoślizgowe. Drzwi wewnętrzne prowadzące z korytarzy do poszczególnych pomieszczeń mają szerokość 80-90 cm. Przy wejściach do pokoi są niskie progi. Zamki i klamki umieszczone na prawidłowej wysokości (zamki są na wysokości 102 cm, klamki na wysokości 110 cm). Zachowany jest kontrast kolorystyczny pomiędzy drzwiami a klamką. Z komunikacji poziomej zapewnione są dojścia do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych.

Pomieszczenia sanitarne (toaleta)

Toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana jest parterze. Dojście do toalety dla osób z niepełnosprawnościami jest trasą wolną od przeszkód. Posadzka jest matowa i antypoślizgowa. Drzwi toalety mają odpowiednią szerokość (90 cm), klamka jest prawidłowa (w kształcie litery C), a otwarcie drzwi nie stanowi problemu. W toalecie jest zapewniona wystarczająca przestrzeń manewrowa. Urządzenia sanitarne (miska sedesowa, umywalka itp.) zamontowane są na poprawnej wysokości. Przy misce sedesowej jest jeden poziomy uchwyty o długości 78cm, na wysokości 73 cm. Uchwyt wystaje poza krawędź miski sedesowej o 15 cm.

Pomieszczenia wnętrza

Interesanci są przyjmowani na parterze budynku na wyznaczonej przestrzeni.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

IV. Budynek mieszczący się przy ul. Henryka Sienkiewicza 1

Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

 

Dojście i otoczenie

Budynek usytuowany jest na skrzyżowaniu dwóch głównych ulicy Henryka Sienkiewicza i Mickiewicza. Droga dojazdowa prowadzi od ulicy Henryka Sienkiewicza, z której skręcamy w ulicę Wąską. Parking zakładowy znajduje się bezpośrednio przy budynku, od strony północnej, liczy 28 miejsc. Na parkingu zakładowym wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce parkingowe jest pomalowane na niebiesko i oznakowane. W bocznej ulicy Obrońców Pokoju znajduje się parking miejski nieodpłatny na 14 miejsc parkingowych. Dojazd do budynku możliwy jest również komunikacją miejską. Najbliższy przystanek znajduje się w odległości 60 m od budynku (od strony północnej). Droga z przystanku do budynku jest utwardzona, bez progowa, oświetlona.

Wejście/ strefa wejścia

Dojście do wejścia głównego jest szerokie (300 cm), równe.

Budynek jest oznaczony czytelnie pełną nazwą. Budynek posiada dwa wejścia, z czego jedno główne prowadzi do biur, kolejne stanowi wejście boczne (prowadzące do pomieszczeń gospodarczych. Wejścia (boczne i główne) są na równym poziomie, do których prowadzi utwardzony ciąg pieszy (kostka brukowa), tworząca również plac przedwejściowy.

Przestrzeń manewrowa przed wejściem do budynku pozwala na swobodne poruszenie się osobie na wózku. Skrzydło głównych drzwi wejściowych ma 100 cm szerokości. Wejście jest prawidłowo oświetlone (plac przedwejściowy i przedsionek). Przejście do budynku jest bezprogowe.

Główne wejście do budynku prowadzi przez przedsionek. Po lewej stronie znajduje się winda a obok klatka schodowa. W przedsionku zapewniona jest odpowiednia przestrzeń manewrowa (410cmx328cm). W pomieszczeniu zapewniono prawidłowe oświetlenie, zarówno naturalne jak i sztuczne.

Do budynku możliwy jest wstęp osobie korzystającej z psa asystującego.

Komunikacja pionowa

W obiekcie zapewniony jest dostęp do każdej kondygnacji przy użyciu windy, umożliwiającej bezpieczny transport osoby na wózku lub specjalnymi potrzebami. Winda jest dostosowana do osób z różnymi niepełnosprawnościami i pozwala na samodzielne korzystanie z niej. Drzwi rozsuwane mają w świetle przejścia 90 cm szerokości, wymiary kabiny wynoszą 130 cmx110 cm. Wewnętrzny panel sterujący znajduje się na wysokości 114 cm. Przyciski są wypukłe i czytelne, zawierają opis w piśmie Braille’a. Drzwi windy wyróżniają się wizualnie na tle szybu. W kabinie znajduje się lustro na wysokości 110 cm od podłogi. Wzdłuż dwóch ścian windy na wysokości 90 cm są poręcze, podłoga jest matowa i antypoślizgowa. Przestrzeń manewrowa zarówno przed jak i wewnątrz kabiny jest prawidłowa i pozwala na swobodne poruszanie się i manewrowanie wózkiem.

W budynku jest jedna klatka schodowe. Komunikacja klatkami schodowymi zapewnia ewakuację zgodnie z przepisami p-poż. i planem ewakuacji. Schody prowadzące na poszczególne kondygnacje są antypoślizgowe, bez nosków, o odpowiedniej szerokości (od 128 cm do 130cm), głębokości (28 cm) i wysokości (15cm -17cm). Zamontowane są poręcze. Biegi schodowe są oświetlone.

Komunikacja pozioma/ ciągi komunikacyjne

Budynek składa się z 4 kondygnacji. Korytarze są prawidłowej szerokości i dobrze oświetlone Posadzki są równe, bez odkształceń, antypoślizgowe.

Drzwi wewnętrzne prowadzące z korytarzy do poszczególnych pomieszczeń mają szerokość 90 cm. Przy wejściach do pokoi są niskie progi. Zamki i klamki umieszczone na prawidłowej wysokości (zamki są na wysokości 100 cm, klamki na wysokości 110 cm). Zachowany jest kontrast kolorystyczny pomiędzy drzwiami a klamką. Z komunikacji poziomej zapewnione są dojścia do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych.

Pomieszczenia sanitarne (toaleta)

Toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są na każdym piętrze. Wyposażenie dostępnych toalet jest jednakowe.

Dojście do toalet dla osób z niepełnosprawnościami jest trasą wolną od przeszkód. Posadzka jest matowa i antypoślizgowa. Drzwi toalety mają odpowiednią szerokość (90 cm), klamki są prawidłowe (w kształcie litery C), a otwarcie drzwi nie stanowi problemu. Blokada do drzwi toalety wykonana jest ze stali nierdzewnej z trzpieniem metalowym. W toalecie jest zapewniona wystarczająca przestrzeń manewrowa. Urządzenia sanitarne (miska sedesowa, umywalka itp.) zamontowane są na poprawnej wysokości. Przy misce sedesowej jest uchwyt składany o długości 68cm, na wysokości 70 cm.

Pomieszczenia wnętrza

Interesanci są przyjmowani w dwóch pomieszczeniach na 4 piętrze. Przy wejściach do pomieszczeń nie ma progów. Drzwi do pokoi mają odpowiednią szerokość (90cm), klamki są prawidłowe, a otwarcie drzwi nie stanowi problemu. Przestrzeń manewrowa zarówno przed jak i wewnątrz pokoi jest prawidłowa i pozwala na swobodne poruszanie się i manewrowanie wózkiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

brak