SUBREGION I

Regulamin świadczenia usług ROWES subregion I
Załącznik nr 1a Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej sub.I
Załącznik nr 1b Formularz zgłoszeniowy dla osoby prawnej sub. I
Załącznik nr 1c Formularz zgłoszeniowy dla osoby dla której będzie utworzone miejsce pracy sub. I
Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu sub. I
Załącznik nr 3a Oświadczenie majątkowe osoby prawnej sub.I
Załącznik nr 3b Oświadczenie o nie posiadaniu długów sub.I
Załącznik nr 3c Oświadczenie o związku małżeńskim i oświadczenie współmałżonka sub. I
Załącznik nr 4a Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP sub. I
Załącznik nr 4b Oświadczenie osoby poszukującej pracy i pozostającej bez zatrudnienia sub. I
Załącznik nr 4c Oświadczenie osoby ubogiej pracującej sub. I
Załącznik nr 5a Umowa inkubacyjna z dotacją sub.I
Załącznik nr 5b Umowa na świadczenie usług inkubacyjnych bez dotacji sub. I
Załącznik nr 5c Umowa inkubacyjna – tworzenie PS przez Osoby Prawne
Załącznik nr 6a Umowa na świadczenie usług biznesowych sub. I
Załącznik nr 6b Umowa na świadczenie usług dla podmiotów powstałych w ramach projektu sub. I
Załącznik nr 6c Umowa na świadczenie usług biznesowych dla PES sub. I
Załącznik nr 6d Umowa na usługi lustracji_audytu sub.I
Załącznik nr 7 Oświadczenie o otrzymaniu_nieotrzymaniu de minimis; informacja o powiązanych jednostkach gospodarczych sub.I
Załącznik nr 8 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis sub. I
Załącznik nr 9 Zaświadczenia o pomocy de minimis (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.) sub. I
Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego sub. I
Załącznik nr 11 Biznesplan istniejacego Przedsiebiorstwa spolecznego sub. I
Załącznik nr 12 Biznesplan nowo tworzonego Przedsiebiorstwa spolecznego sub. I
Załącznik nr 13 Oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego sub.I
Załącznik nr 14 Oświadczenie osoby,która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w PS sub.I
Załącznik-nr-15-Oświadczenie-osoby-fizycznej-planującej-założyć-Przedsiebiorstwo-Społeczne-sub.I-1
Załącznik nr 16 Oświadczenie osoby prawnej planującej założyć Przedsiębiorstwo społeczne sub.I
Załącznik nr 17 Oświadczenie Podmiotu Ekonomii Społecznej przekształconego w Przedsiębiorstwo społeczne sub.I
Załącznik nr 18 Oświadczenie Przedsiębiorstwa społecznego tworzącego nowe miejsca pracy sub.I
Załącznik nr 19 Oświadczenie o rachunku bankowym Przedsiębiorstwa społecznego sub.I
Załącznik nr 20 Regulamin Komisji Oceny Projektów sub. I
Załącznik nr 21 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji i przyznanie wsparcia pomostowego sub I
Załącznik nr 22 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego sub. I
Załącznik nr 23 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w PS sub I
Załącznik nr 24 Wzór weksla sub. I
Załącznik nr 25 Deklaracja wystawcy weksla-in-blanco sub.I
Załącznik nr 26 wniosek o wprowadzenie zmian w biznesplanie sub I
Załącznik nr 27a Rekomendacja Animatora dla Grupy Inicjatywnej sub. I
Załącznik nr 27b Rekomendacja Doradcy kluczowego dla Grupy inicjatywnej sub.I
Załącznik nr 28 Oświadczenie dotyczące podatku VAT sub. I
Załącznik nr 29 Umowa na realizację szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników Podmiotów Ekonomii Społecznej Przedsiębiorstw Społecznych sub.I
Załącznik nr 30 Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu ogólnym z zakresu Ekonomii Społecznej sub.I
Załącznik nr 31 Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu sub. I
Załącznik nr 32 Analiza potrzeb szkoleniowych
Załącznik nr 33 Wniosek o nadanie statusu PS
Załącznik nr 34 Zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika projektuRegulamin i załączniki obowiązujące do dnia 30.06.2019

Regulamin świadczenia usług ROWES subregion I obowiązujący do 28.02.2019
Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego sub. I obowiązujący do 28.02.2019
Załącznik nr 21 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji i przyznanie wsparcia pomostowego sub.I obowiązujący do 28.02.2019
Załącznik nr 23 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w PS sub I obowiązujący do 28.02.2019
Regulamin obowiązujący do 21.02.2018
Regulamin i załączniki obowiązujące do 22.08.2018
Załącznik nr 7 obowiązujący do 03.12.2018
Załącznik nr 1a obowiązujący do 21.12.2018