SUBREGION II

Regulamin świadczenia usług ROWES Subregion II 

1a – Formularz zgłoszeniowy dla osoby indywidualnej lub oddelegowanej – subregion II

1b – Formularz zgłoszeniowy dla osoby prawnej – subregion II

2a – Rezygnacja osoby indywidualnej – subregion II

2b – Wycofanie oddelegowania przez osobę prawną – subregion II

2c – Rezygnacja osoby prawnej – subregion II

3a – Wniosek o zorganizowanie wizyty studyjnej – subregion II

3b – Aktualizacja wniosku o zorganizowanie wizyty studyjnej – subregion II

____

Regulamin-świadczenia-usług-ROWES-sub.II-01.10

Załącznik-nr-1a-Formularz-zgłoszeniowy-dla-osoby-fizycznej-sub-II-1-1

Załącznik-nr-1b-Formularz-zgłoszeniowy-dla-osoby-prawnej-sub.-II

Załącznik-nr-1c-Formularz-zgłoszeniowy-dla-osoby-dla-której-będzie-utworzone-miejsce-pracy-sub-II

Załącznik-nr-2-Oświadczenie-uczestnika-projektu-sub-II

Załącznik-nr-3a-Oświadczenie-majątkowe-osoby-prawnej-sub-II

Załącznik-nr-3b-Oświadczenie-o-nie-posiadaniu-długów-sub-II

Załącznik-nr-3c-Oświadczenie-o-związku-małżeńskim-i-oświadczenie-współmałżonka-sub.-II

Załącznik-nr-4a-Oświadczenie-osoby-bezrobotnej-niezarejestrowanej-w-PUP-sub.-II

Załącznik-nr-4b-Oświadczenie-osoby-poszukującej-pracy-i-pozostającej-bez-zatrudnienia-sub.-II

Załącznik-nr-4c-Oświadczenie-osoby-ubogiej-pracującej-sub.-II

Załącznik-nr-5a-Umowa-inkubacyjna-tworzenie-PS_PES-1

Załącznik-nr-5b-Umowa-na-świadczenie-usług-inkubacyjnych-doradztwo-sub-II

Załącznik-nr-6a-Umowa-na-świadczenie-usług-biznesowych-sub.-II

Załącznik-nr-6b-Umowa-na-świadczenie-usług-dla-podmiotów-powstałych-w-ramach-projektu-sub.-II

Załącznik-nr-6c-Umowa-na-świadczenie-usług-biznesowych-dla-PES-sub.-II

Załącznik-nr-6d-Umowa-na-usługi-lustracji_audytu-sub-II

Załącznik-nr-7-Oświadczenie-o-otrzymaniu_nieotrzymaniu-de-minimis-informacja-o-powiązanych-jednostkach-gospodarczych-sub-II

Załącznik-nr-8-Formularz-informacji-przedstawionych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-sub.-II

Załącznik-nr-9-Zaświadczenia-o-pomocy-de-minimis-obowiązuje-od-dnia-15.11.2014-r.-sub.-II

Załącznik-nr-10-Wniosek-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-oraz-przyznanie-wsparcia-pomostowego-sub.-II

Załącznik-nr-11-Biznesplan-istniejacego-Przedsiebiorstwa-spolecznego-sub.-II

Załącznik-nr-12-Biznesplan-nowo-tworzonego-Przedsiebiorstwa-spolecznego-sub.-II

Załącznik-nr-13-Oświadczenie-o-nie-prowadzeniu-odpłatnej-działalności-pożytku-publicznego-sub.II_

Załącznik-nr-14-Oświadczenie-osobyktóra-zostanie-zatrudniona-na-nowo-utworzonym-stanowisku-pracy-w-PS-sub-II

Załącznik-nr-15-Oświadczenie-osoby-fizycznej-planującej-założyć-Przedsiebiorstwo-Społeczne-subII

Załącznik-nr-16-Oświadczenie-osoby-prawnej-planującej-założyć-Przedsiębiorstwo-społeczne-sub-II

Załącznik-nr-17-Oświadczenie-Podmiotu-Ekonomii-Społecznej-przekształconego-w-Przedsiębiorstwo-społeczne-sub-II

Załącznik-nr-18-Oświadczenie-Przedsiębiorstwa-społecznego-tworzącego-nowe-miejsca-pracy-sub-II

Załącznik-nr-19-Oświadczenie-o-rachunku-bankowym-Przedsiębiorstwa-społecznego-sub-II

Załącznik-nr-20-Regulamin-KOP-Subregion-II

Załącznik-nr-21-Karta-oceny-formalnej-wniosku-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-i-przyznanie-wsparcia-pomostowego-subII

Załącznik-nr-22-Karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-oraz-wsparcia-pomostowego-sub.-II-1

Załącznik-nr-23-Umowa-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-i-wsparcia-pomostowego-na-utworzenie-miejsc-pracy-w-PS-sub-II- 01.10-1

Załącznik-nr-24-Wzór-weksla-sub.-II

Załącznik-nr-25-Deklaracja-wystawcy-weksla-in-blanco-sub-II

Załącznik-nr-26-wniosek-o-wprowadzenie-zmian-w-biznesplanie-sub-II-4

Załącznik-nr-27a-Rekomendacja-Animatora-dla-Grupy-Inicjatywnej-sub.-II

Załącznik-nr-27b-Rekomendacja-Doradcy-kluczowego-dla-Grupy-inicjatywnej-sub-II

Załącznik-nr-28-Oświadczenie-dotyczące-podatku-VAT-sub.-II

Załącznik-nr-29-Umowa-na-realizację-szkoleń-zawodowych

Załącznik-nr-30-Formularz-zgłoszeniowy-do-udziału-w-szkoleniu-ogólnym-z-zakresu-Ekonomii-Społecznej-sub-II

Załącznik-nr-31a-Analiza-potrzeb-szkoleniowych-sub_II

Załącznik-nr-31b-Formularz-zgłoszeniowy-do-udziału-w-szkoleniu-zawodowym-sub-II

Załącznik nr 32a Regulamin-inkubatora-w-Mielcu

Załącznik-nr-33a-Umowa-określająca-warunki-korzystania-z-inkubatora-w-Mielcu

Załącznik-nr-33b-Umowa-określająca-warunki-korzystania-z-inkubatora-w-Tarnobrzegu

Załącznik-nr-34a-Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-Szkole-Liderów

Załącznik-nr-34b-Umowa-na-udział-w-Szkole-Liderów

Załącznik-nr-35-Wniosek-o-nadanie-statusu-PS

Załącznik-nr-36-Zgoda-na-przetwarzanie-wizerunku-uczestnika-projektu

 

archiwum

Regulamin obowiązujący do 2.12.2018

Regulamin obowiązujący do 8.02.2018

regulamin obowiązujący od 8.02.1018-21.08.2018