Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące Regulaminu wsparcia finansowego 

 1. Czy PS z subregionu II może brać dotacje i zatrudniać osoby spoza subregionu II np. PS mające siedzibę w Dębicy może zatrudnić z dotacją osoby zamieszkujące lub uczące się z Rzeszowa?

TAK, Ogranicza teren województwa podkarpackiego.

§1, pkt 4. „Dopuszcza się udział osób fizycznych zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, pracujących lub uczących się poza obszarem danego subregionu (należy poinformować OWES właściwy terytorialnie ze względu na miejsce zamieszkania/nauki/pracy potencjalnego uczestnika)”. 

 1. Kto informuje OWES właściwy terytorialnie przy udziale osób fizycznych i prawnych spoza subregionu?

 Kadra ROWES informuje kierownictwo, a kierownictwo informuje właściwy OWES.

 1. Okres trwałości PS: przez okres obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz przed upływem 3 lat od zakończenia wsparcia w projekcie. Jeśli PS po zakończeniu korzystania ze wsparcia pomostowego w formie finansowej zrezygnuje z udziału w projekcie to znaczy, że zakończył wsparcie w projekcie?

TAK

 1. Wzrost liczby miejsc pracy netto: załącznik 11 do regulaminu, oświadczenie dotyczące stanu zatrudnienia, czy chodzi o zatrudnionych na umowę o pracę, czy bierzemy pod uwagę również umowy cywilnoprawne?

Chodzi tylko o umowy o pracę.

 1. Jeśli dotacja jest na osobę niepełnosprawną, której wynagrodzenie będzie refundowane w jakiejś części z PFRON-U, to czy jest możliwe finansowanie części wynagrodzenia ze wsparcia pomostowego?

TAK

 1. Czy jedno PS może składać biznesplan więcej niż raz, i ogranicza tylko limit 10 miejsc pracy? (np. w jednym naborze składa na 6 miejsc pracy w innym na 4 miejsca pracy)

 TAK, może składać więcej niż jeden raz ale do limitu 10 miejsc pracy.

 1. Jakie dokumenty należy nagrać na płytę CD/DVD?

Zgodnie z  zapisem §8, pkt.16 wniosek o przyznanie wsparcia oraz biznesplan należy nagrać w wersji edytowalnej, np. w programie Word (nie skanowane). Wszystkie pozostałe załączniki oraz dodatkowe dokumenty złożone w wersji papierowej należy zeskanować i nagrać na CD/DVD.

Wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową złożonego wniosku wraz z załącznikami.

Weryfikacja spełnienia warunku na podstawie karty oceny formalnej: Czy do wniosku dołączono płytę CD/DVD zawierającą wniosek oraz wszystkie załączniki złożone w wersji papierowej?

 1. Czy kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem?

TAK

Zgodnie z zapisem §8, pkt.21 Kopie załączonych dokumentów (np. sprawozdań finansowych, zaświadczeń) winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej i parafką na każdej ze stron”. 

Weryfikacja spełnienia warunku na podstawie karty oceny formalnej: Czy wszystkie dokumenty są złożone w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkich członków GI lub w przypadku PES/PS/OP – osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

 1. Kiedy przedsiębiorstwo zwraca się o zwrot weksla?

§11 w pkt. 12 Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy następuje po wypełnieniu przez odbiorcę wsparcia wszystkich warunków umowy na udzielenie wsparcia finansowego, w tym dotyczących trwałości, o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu”.

 1. Zabezpieczenie umowy, czy istnieją inne formy zabezpieczenia umowy niż weksel in blanco?

Tak, podmiot może zaproponować inne formy, poddamy to pod analizę prawną i odpowiemy. 

 1. Czy PS w jednym wniosku może się starać o dotację z pomostówkę i samą pomostówkę u nas do miejsc pracy które utworzy w ramach innego projektu (np. z PFRON, z PUP). ?

Nie można wnioskować o wszystko w jednym wniosku. Na samą pomostówkę należy złożyć osobny wniosek. Miejsca pracy tworzone poza projektem powinny być dla osób spełniających u nas kryteria przynależności do grupy docelowej (1c) żeby otrzymać na nie pomostówkę. 

 1. W regulaminie nie ma zapisu, że osoby, które korzystały ze wsparcia w poprzednich projektach (w tym w innych OWES) nie mogą brać udziału w aktualnym projekcie. Chyba, że coś się zmieniło w tym temacie?

Jedno PS nie może wziąć dotacji na osobę na którą brało dotację w poprzednim projekcie, ale inne PS może wziąć dotacje na osobę, na którą brało dotację inne PS. Zał. 13.Oświadczenie o finansowaniu miejsca pracy w PS. 

 1. Nadal nie wiadomo co z kategoryzacją wydatków w ramach de minimis. W regulaminie mamy zapis, że nie można zakupywać tych samych wydatków, które już były finansowane z pomocy, czy to oznacza że jak ktoś kupował np. szafę w poprzednim projekcie to teraz nie może sobie wpisać w biznes planie zakup szafy? Czy dotyczy to sytuacji, że nie może kupić szafy, która wcześniej została zakupiona ze środków UE?

Tzn. że nie może kupić szafy, która była zakupiona wcześniej ze środków UE. 

 1. PS mają obowiązek rozliczenia wsparcia pomostowego do 15-go. Jest to również termin rozliczenia z ZUS więc pytanie czy nie warto przedłużyć okresu rozliczeniowego z nami o np. 3 dni robocze?

Nie można przedłużyć.

Rozliczenie wsparcia pomostowego w formie finansowej dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo Społeczne co miesiąc do 15-go dnia kalendarzowego kolejnego m-ca za m-c poprzedni.   

 
Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku o przyznanie wsparcia, biznesplanu i załączników. 

 1. Proszę opisać zrealizowane przez Wnioskodawcę projekty, w tym szczególnie projekty w obszarze ekonomii społecznej z ostatnich 3 lat do dnia złożenia wniosku (proszę wskazać tytuł projektu, cel projektu i najważniejsze rezultaty/wskaźniki). Czy PS może wpisać realizacje poprzedniego projektu ROWES?

Tak, jak najbardziej.

 1. Wartość zrealizowanych projektów (w tym wartość dofinansowania) w okresie ostatnich 3 lat (do dnia złożenia wniosku). Co tu należy wpisać?

Łączna wartość projektów w PLN: wpisać łączną wartość na którą PS otrzymało zaświadczenia de minimis z RARR.

Łączna wartość dofinansowania: dotacja + pomostówka z poprzedniego projektu ROWES.

 1. Pytanie o wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, sekcja V status nowego pracownika zgodnie z 1c, czy należy przepisać nazwę kryterium przynależności do grupy docelowej 1-12?

TAK np. osoba lub członek rodziny korzystający ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z tytuł: bezrobocia.

 1. W pkt. A4 A-4 Charakterystyka nowotworzonych miejsc pracy, należy zaznaczyć czy osoba jest z grupy OZUWS. Mam osoby, które biorą udział w projekcie 8.1 RPO WP, w którym są same szkolenia bez staży, więc się kwalifikują do tego punktu. Proszę o potwierdzenie, że zaświadczenie od Realizatora projektu o objęciu danej osoby zakresem wsparcia wystarczy?

Osoba z grupy OZUWS tj.–osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektu w ramach PI 9i, a których ścieżka wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v. Do biznesplanu należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające posiadany status. Powinno zostać dołączone zaświadczenie z odpowiedniej instytucji oraz pozostałe dokumenty wynikające z § 4 regulaminu wsparcia finansowego.

 1. Czy prognozy finansowe robimy na inwestycje (usługi) objęte BP? Czy uwzględniamy całość działalności spółki?

 Prognozy należy sporządzić dla całej działalności PS.

 1. Jesteśmy VAT – owcami, dotację i pomostówkę rozliczamy w netto. Rozumiem wiec, że i prognozy finansowe oraz zestawienie wydatków do pomostówki też roimy w netto?

Prognozy finansowe oraz zestawienie wydatków przedstawiane jest w kwocie netto, na końcu części B2 należy uzasadnić sposoby wyliczeń (w tym potwierdzić/uzasadnić, że są Państwo VAT-owcami).

 1. W Formularzu zgłoszeniowym do udziału w projekcie załącznik 1c – oświadczenie osoby o kwalifikowaniu się do korzystania z pomocy społecznej, oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej , oświadczenie o problemach z integracją. Wystarczy zaznaczyć czy dołączyć?

Trzeba dołączyć oświadczenia.

 1. Osoba uzależniona od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających. Zaświadczenie z ośrodka terapii uzależnień: co powinno być napisane w zaświadczeniu?

Np. zaświadczenie, że jest objęty opieką/ wsparciem ośrodka. 

 1. Osoba lub członek rodziny kwalifikujący się ze świadczeń pomocy społecznej, jeśli osoba jest poszukująca pracy to zaznacza z tytułu bezrobocia?

TAK

 1. Czy jest możliwość zatrudnienia w PS (w ramach dotacji) obcokrajowca, jeśli spełnia warunki projektu ROWES i przesłanki osoby defaworyzowanej?

Tak, jeśli spełnia warunki udziału w projekcie i kwalifikuje się zgodnie z formularzem zgłoszeniowym do udziału w projekcie załącznik 1c. 

 1. Jak ustalić dzień rozpoczęcia działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dzień utworzenia podmiotu)?

Dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności należy utożsamiać z dniem powstania podatnika, tj. zawarcia umowy spółki z o.o. Zawarcie tej umowy powoduje bowiem powstanie spółki z o.o. w organizacji, która posiada podmiotowość prawną i może być podmiotem stosunków prawnych. 

 1. Czy w tabeli w części E Wskaźniki finansowe muszą być wypełnione wszystkie pola ?

TAK

W załączniku 2c (Biznesplan) w części E należy uzupełnić wszystkie pola przy czym tam gdzie są wskaźniki  NPV oraz IRR może się zdarzyć że nie będzie podanych wartości (należy wpisać  nie dotyczy, -) w I oraz II roku, natomiast wartość liczbowa ma być w III roku.

 1. Czy zaświadczenie o nie odprowadzaniu składek ZUS wystarczy w formie elektronicznej z portalu rządowego PUE?

Co do zasady zaświadczenia o nie odprowadzaniu składek ZUS w formie elektronicznej z portalu rządowego PUE są uznawane, pod warunkiem, że przejdą one Weryfikację autentyczności potwierdzenia pod adresem: https://www.zus.pl/portal/riu/riuPortalWeryfPotw.npi.

 1. Jaki rok należy uwzględnić w biznes planie w tabeli prognozy finansowe w kolumnie ostatni zamknięty rok obrachunkowy? Czy wpisujemy dane finansowe za ostatni rok, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym przepisami prawa?

W biznes planie w części D – Prognozy finansowe w kolumnie – Ostatni zamknięty rok obrachunkowy wpisujemy dane finansowe za rok poprzedzający rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie wsparcia finansowego np. składając wniosek w 2021 roku wpisujemy dane za rok 2020.

Natomiast do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego Wnioskodawca załącza ostatnie sporządzone i zatwierdzone sprawozdanie finansowe zgodnie z trybem przewidzianym przepisami prawa np. składając wniosek w okresie do 30.03.2021 roku załączamy sprawozdanie za rok 2019, a w przypadku wniosku składanego po 30.03.2021 załączamy sprawozdanie za 2020 rok.