Biznesplan

O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się wyłącznie uczestnicy projektu czyli grupy inicjatywne oraz istniejące podmioty ekonomii społecznej.

Grupy Inicjatywne osób fizycznych lub osób prawnych (tworzenie nowych miejsc pracy w nowych Przedsiębiorstwach Społecznych), które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • uczestniczyły w działaniach animacyjnych oraz otrzymały rekomendację animatora do dalszego udziału w projekcie,
 • uczestniczyły w doradztwie kluczowym i otrzymały rekomendację do dalszego udziału w projekcie przygotowaną przez doradcę kluczowego,
 • ukończyły pięciodniowe(40 h) szkolenia w zakresie przygotowania do założenia PS,
 • uczestniczyły w min 80% zajęć w ramach szkolenia pięciodniowego (40 h)w zakresie przygotowania do założenia PS,
 • skorzystały ze wsparcia doradców ds. pisania biznesplanów, tworzą w ramach przedsiębiorstwa społecznego nowe miejsca pracy dla osób

Istniejące podmioty ekonomii społecznej np: Spółdzielnie Socjalne, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne), które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • oddelegowały do udziału w projekcie minimum 3 osoby,
 • uczestniczyły w doradztwie kluczowym i otrzymały rekomendację do dalszego udziału w projekcie przygotowaną przez doradcę kluczowego,
 • ukończyły pięciodniowe (40 h) szkolenie w zakresie przygotowania do założenia PS,
 • uczestniczyły w min 80% zajęć w ramach szkolenia pięciodniowego (40 h)w zakresie przygotowania do założenia PS,
 • skorzystały ze wsparcia doradców ds. pisania biznes planów,
 • tworzą w ramach przedsiębiorstwa społecznego nowe miejsca pracy

Przedsiębiorstwa społeczne, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • uczestniczyły w doradztwie biznesowym prowadzonym przez doradcę kluczowego biznesowego,
 • wypełniły z doradcą kluczowym biznesowym plan rozwoju przedsiębiorstwa społecznego,
 • wypełniły wspólnie z doradcą kluczowym biznesowym kartę monitoringu PS,
 • skorzystały z usług doradcy ds. pisania biznesplanu,
 • w ramach projektu utworzą nowe miejsca pracy dla osób, o których mowa w §2 (tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych).

Dokumenty potrzebne do złożenia biznes planu:

Osoby fizyczne planujące utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego sub.II

Załącznik nr 12 Biznesplan nowo tworzonego Przedsiębiorstwa społecznego sub.II

Załącznik nr 14 Oświadczenie osoby która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w PS sub.II

Załącznik nr 15 Oświadczenie osoby fizycznej planującej założyć Przedsiębiorstwo Społeczne sub.II

poświadczone z oryginałem kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia przygotowującego do założenia i prowadzenia PS (kserokopie zaświadczeń)

Załącznik nr 7 Oświadczenie o otrzymaniu_nieotrzymaniu de minimis informacja o powiązanych jednostkach gospodarczych sub.II

 

Osoby prawne planujące utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego sub.II

Załącznik nr 12 Biznesplan nowo tworzonego Przedsiębiorstwa społecznego sub.II

Załącznik nr 14 Oświadczenie osoby która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w PS sub.II

Załącznik nr 16 Oświadczenie osoby prawnej planującej założyć Przedsiębiorstwo społeczne sub.II

poświadczone z oryginałem kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia przygotowującego do założenia i prowadzenia PS (kserokopie zaświadczeń)

Załącznik nr 7 Oświadczenie o otrzymaniu_nieotrzymaniu de minimis informacja o powiązanych jednostkach gospodarczych sub.II

 

Podmiot ekonomii społecznej przekształcający się w przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego sub.II

Załącznik nr 12 Biznesplan nowo tworzonego Przedsiębiorstwa społecznego sub.II

Załącznik nr 14 Oświadczenie osoby która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w PS sub.II

poświadczone z oryginałem kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia przygotowującego do założenia i prowadzenia PS (kserokopie zaświadczeń)

Załącznik nr 8 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis sub.II

Załącznik nr 7 Oświadczenie o otrzymaniu_nieotrzymaniu de minimis informacja o powiązanych jednostkach gospodarczych sub.II

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy – dokument uzyskany bezpośrednio od podmiotu

Załącznik nr 17 Oświadczenie Podmiotu Ekonomii Społecznej przekształconego w Przedsiębiorstwo społeczne sub.II

 

Przedsiębiorstwo społeczne planujące utworzyć nowe miejsce pracy

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego sub.II

Załącznik nr 11 Biznesplan istniejącego Przedsiębiorstwa społecznego sub.II

Załącznik nr 14 Oświadczenie osoby która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w PS sub.II

Załącznik nr 18 Oświadczenie Przedsiębiorstwa społecznego tworzącego nowe miejsca pracy sub.II

Załącznik nr 8 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis sub.II

Załącznik nr 7 Oświadczenie o otrzymaniu_nieotrzymaniu de minimis informacja o powiązanych jednostkach gospodarczych sub.II

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy – dokument uzyskany bezpośrednio od podmiotu

Załącznik nr 28 Oświadczenie dotyczące podatku VAT sub.II