ROWES I 2.0

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.wsparcie.es zostaje wprowadzony nowy instrument wsparcia w formie mechanizmu zakupów interwencyjnych skierowany do podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19, w ramach projektu pn. “ROWES-wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I”.

Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES i PS, które w wyniku wystąpienia COVID-19 znajdują się w trudnej sytuacji, celem wdrożenia wsparcia na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.

Ze wsparcia w ramach instrumentu mogą skorzystać PES/PS korzystający ze wsparcia OWES.

Załączniki do pobrania:

Regulamin zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 sub I

Załącznik nr 1 – Wniosek PES_PS sub I

Załącznik nr 2 – Wniosek – zapotrzebowanie na produkty lub usługi sub I

Załącznik nr 3 – Umowa trójstronna na realizację zamówienia subI

Załącznik nr 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy sub I