ROWES I 2.0

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG:

Regulamin świadczenia usługaktualny

Regulamin świadczenia usługobowiązujący do 03-10-2022r.

Regulamin świadczenia usług wraz z załącznikamiobowiązujący do 25-05-2022r.

Regulamin świadczenia usług wraz z załącznikamiobowiązujący do 11-08-2021r.

Regulamin świadczenia usług wraz z załącznikamiobowiązujący do 07-10-2020r.

Regulamin świadczenia usług wraz z załącznikamiobowiązujący do 05-11-2020r.

Regulamin świadczenia usług wraz z załącznikamiobowiązujący do 05-02-2021r.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG:

1a Formularz zgłoszeniowy dla osoby indywidualnej lub oddelegowanej

1b Formularz zgłoszeniowy dla osoby prawnej

1c Formularz zgłoszeniowy dla osoby dla której będzie utworzone miejsce pracy

1d Wniosek o objęcie wsparciem w zakresie animacji

1e Aktualizacja Wniosek-o-objęcie-wsparciem- w ramach animacji

2a Rezygnacja osoby indywidualnej

2b Wycofanie oddelegowania przez osobę prawną

2c Rezygnacja osoby prawnej

3a Wniosek o zorganizowanie wizyty studyjnej

3b Aktualizacja wniosku o zorganizowanie wizyty studyjnej

4 Oświadczenie o rezygnacji ze wsparcia

5a Wniosek o objęcie wsparciem ekonomizacja GI

5b Wniosek o objęcie wsparciem ekonomizacja OP

5c Aktualizacja Wniosku o objęcie wsparciem ekonomizacja GI

5d Aktualizacja Wniosku o objęcie wsparciem ekonomizacja OP

6a Umowa na świadczenie usług inkubacyjnych

6b Umowa dotycząca wsparcia w ramach ekonomizacji

7 Oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego

8a Wniosek o objęcie wsparciem utworzenie PS GI

8b Aktualizacja wniosku o objęcie wsparciem utworzenie PS GI

8c Wniosek o objęcie wsparciem utworzenie PS OP

8d Aktualizacja wniosku o objęcie wsparciem utworzenie PS OP

9a Wniosek-o-objęcie-wsparciem-w-ramach-usług-biznesowych PS

9b Aktualizacja Wniosek o objęcie wsparciem w ramach usług biznesowych-PS

10a Umowa biznesowa dla istniejących PS

10b Umowa biznesowa dla PS nowotworzonych

11a Wniosek o nadanie statusu PS

11b Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego

11c Oświadczenie spółdzielni socjalnej

11d Oświadczenie reintegracja

12a Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

12b Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

13a Formularz zgłoszeniowy do udziału w doradztwie branżowym

13b Analiza potrzeb w zakresie doradztwa branżowego

13c Oświadczenie rezygnacja z doradztwa branżowego

14 Umowa na doradztwo branżowe

15a Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu dla PES PS

15b Analiza potrzeb szkoleniowych

16 Umowa na realizacje szkoleń dla PES PS