ROWES II 2.0

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO:

Regulamin wsparcia finansowego
Powyższa wersja regulaminu obowiązuje od daty publikacji tj. od 03.04.2023r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU WSPARCIA FINANSOWEGO:

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 2a – Biznesplan dla GI

Załącznik nr 2b – Biznesplan dla OP-PES

Załącznik nr 2c – Biznesplan dla PS

Załącznik nr 3 – Oświadczenie osoby fizycznej zakładającej PS

Załącznik nr 4 – Oświadczenie osoby prawnej zakładajacej PS

Załącznik nr 5 – Oświadczenie PES przekształcanego w PS

Załącznik nr 6 – Oświadczenie istniejącego Przedsiębiorstwa Społecznego

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o otrzymaniu nieotrzymaniu pomocy de-minimis

Załącznik nr 8 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de-minimis

Załącznik nr 9 – Umowa na udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik nr 10 – Oświadczenie PS o wydatkowaniu wsparcia

Załącznik nr 11 – Oświadczenie PS o wzroście liczby miejsc pracy

Załącznik nr 12 do Regulaminu wsparcia finansowego

Załącznik nr 13 – Oświadczenie o finansowaniu miejsca pracy w PS

Załącznik nr 14 – Wysokość stawki wsparcia pomostowego w subregionie II

Załącznik nr 15 – Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 16a – Kryteria oceny Biznesplanu dla GI

Załącznik nr 16b – Kryteria oceny Biznesplanu dla  OP-PES

Załącznik nr 16c – Kryteria  oceny Biznesplanu dla PS

Załącznik nr 17a – Karta oceny merytorycznej dla GI

Załącznik nr 17b – Karta oceny merytorycznej dla OP-PES

Załącznik nr 17c – Karta oceny merytorycznej dla PS

Załącznik nr 18 – Weksel in blanco

Załącznik nr 19 – Deklaracja wekslowa

Załącznik nr 20 – Oświadczenie majątkowe osoby prawnej

Załącznik nr 21 – Oświadczenie o nie posiadaniu długów

Załącznik nr 22 – Oświadczenie o związku małżeńskim i oświadczenie współmałżonka

Załącznik nr 23 – Procedura zwrotu lub zniszczenia weksli

Załącznik nr 24 – Oświadczenie o spełnieniu przesłanek

Załącznik nr 25 – Oświadczenie bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP

Załącznik nr 26 – Oświadczenie o trudnościach w integracji ze środowiskiem

Załącznik nr 27 – Szczegółowe warunki rozliczenia wsparcia finansowego

 

Regulamin wsparcia finansowego wraz z załącznikami
Powyższy regulamin obowiązywał od daty publikacji tj. od 18.02.2021r. do dnia 02.04.2023r.

Regulamin wsparcia finansowego wraz z załącznikami
Powyższy regulamin obowiązywał od daty publikacji tj. od 16.12.2020r. do dnia 17.02.2021r.

Regulamin wsparcia finansowego wraz z załącznikami
Powyższy regulamin obowiązywał od daty publikacji tj. od 13.10.2020r. do dnia 15.12.2020r.

 

ALOKACJA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEWIDZIANA NA PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Alokacja środków finansowych przewidziana na przyznanie wsparcia finansowego w 2023 roku

Alokacja środków finansowych przewidziana na przyznanie wsparcia finansowego w latach 2020-2022

Alokacja środków finansowych przewidziana na przyznanie wsparcia finansowego – obowiązująca do 26-03-2023 r.

Alokacja środków finansowych przewidziana na przyznanie wsparcia finansowego – obowiązująca do 24-11-2022r.

Alokacja środków finansowych przewidziana na przyznanie wsparcia finansowego – obowiązująca do 03-10-2022r.

Alokacja środków finansowych przewidziana na przyznanie wsparcia finansowego – obowiązująca do 05-07-2022r.

Alokacja środków finansowych przewidziana na przyznanie wsparcia finansowego – obowiązująca do 09-02-2022r.