O projekcie

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pt. „ROWES – wzmocnienie sektora ES w subregionie I”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian”, Działanie FEPK.07.16 Ekonomia społeczna programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2029 r.

Budżet projektu: 26 674 367,86 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie
22 673 212,68 zł.

Obszar realizacji projektu – subregion I województwa podkarpackiego:

 • powiat rzeszowski,
 • powiat niżański,
 • powiat stalowowolski,
 • powiat kolbuszowski,
 • miasto Rzeszów. 

Grupę docelową projektu stanowią:

 • osoby fizyczne – zamieszkujące w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, pracujące lub uczące się na terenie subregionu I,
 • osoby prawne – posiadające adres siedziby na terenie subregionu I,
 • podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne,
 • oraz inne podmioty działające na terenie subregionu I na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Głównym celem projektu jest  wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji poprzez wzmocnienie sektora ES w subregionie I w latach 2024-2029 przez utworzenie 235 miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych

Główne formy wsparcia jakie realizuje ROWES w ramach projektu:

 • wsparcie Animatorów,
 • warsztaty z zakresu ekonomii społecznej i budowania partnerstw,
 • wizyty studyjne,
 • wsparcie doradców kluczowych,
 • doradztwo specjalistyczne, w tym m. in. prawne, księgowo – podatkowe, marketingowe,
 • szkolenia zawodowe dla pracowników PES,
 • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w PS,
 • wsparcie doradców biznesowych,
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych,
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych,
 • wsparcie i doradztwo w zakresie reintegracji na rzecz PS i jego pracowników.

Główne rezultaty projektu:

 • liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych: 235,
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu projektu: 235,
 • liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w projekcie: 185,
 • liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w projekcie: 50,
 • liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 300,
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu: 50,
 • liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu projektu: 20.

Rekrutacja do projektu jest otwarta przez cały okres jego realizacji.

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie