RARR

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiązana została aktem notarialnym 31 maja 1993 r, w formie spółki akcyjnej. Celem RARR S.A. jest prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu Podkarpacia poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczą i usługową w procesach restrukturyzacji, otwierania i wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych.

Obszarem działania RARR S.A. jest jednak nie tylko województwo podkarpackie, gdyż wiele realizowanych przez Agencję projektów ma zasięg ponadregionalny, a nawet międzynarodowy.

RARR jest zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Konsultantów PHARE/TACIS w Brukseli, uprawniającym do realizacji kontraktów z Funduszy Komisji Europejskiej – No POL-20227. Jest również członkiem Krajowego Stowarzyszenia Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego NARDA, skupiającego agencje z całej Polski. Od 1998 roku, na mocy podpisanego porozumienia z Polską Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, obecnie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, funkcjonuje w Krajowym Systemie Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw – numer ośrodka 0911. Od 2001 roku posiada akredytację KSU w dziedzinie usług doradczych, informacyjnych i finansowych, rozszerzoną w roku 2003 o usługi szkoleniowe – Certyfikat nr 95/2001 i 194/2003. W dniu 06.08. 2003 r RARR, jako pierwsza Agencja Rozwoju Regionalnego w województwie podkarpackim, uzyskała Certyfikat Systemu Jakości nr 50/SZJ/2003, świadczący o spełnianiu wymagań normy PN-EN ISO9001-2001 w zakresie: projektowania i realizacji: usług doradczych, usług szkoleniowych, przygotowywania misji gospodarczych, projektów w ramach dostępnych programów, projektowania dla branży budowlanej, świadczenia usług: finansowych – udzielanie pożyczek, informacyjnych, doradczych proinnowacyjnych.

Jako jedyna z krajów Europy Środkowo-Wschodniej Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego została nagrodzona przez Komisję Europejską prestiżową Nagrodą GRAND PRIX – “Partnerzy w działaniu” za realizację Programów PHARE.

RARR aktywnie współpracuje z innymi agencjami rozwoju regionalnego działającymi na terenie województwa podkarpackiego. Dla wzmocnienia pozycji rynkowej agencji powołano w maju 2001 roku Podkarpacką Radę Agencji Rozwoju Regionalnego (PRARR). Porozumienie podpisano 18 maja 2001 roku na wspólnej Konferencji Agencji Rozwoju Regionalnego w Zatwarnicy. Radę tworzą przedstawiciele wszystkich Agencji działających na terenie województwa podkarpackiego. Przewodniczenie Rady jest przechodnie, w pierwszym roku funkcję tą pełni Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Celem PRARR jest integracja i jednolita reprezentacja agencji, wzmocnienie ich pozycji i zdolności absorpcyjnej środków pomocowych, wspierających rozwój regionalny, inicjowanie programów i podejmowanie wspólnych inicjatyw ważnych dla rozwoju województwa. Do zadań rady należy wspólna reprezentacja agencji, wzajemne wspieranie się w inicjatywach lokalnych i regionalnych, wspólna realizacja projektów dot. rozwoju województwa, pełniejsze wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich oraz występowanie jako partner dla władz samorządowych.

RARR S.A. posiada duży potencjał kadrowy. Zatrudnia ponad 140 osób, między innymi prawników, ekonomistów, socjologów, finansistów, inżynierów i specjalistów w dziedzinie projektowania. Wszyscy posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę potrzebną przy realizacji oferowanych usług. W razie potrzeby RARR korzysta z sieci specjalistów współpracujących z Agencją w konkretnych zagadnieniach.

Dysponujemy dwoma budynkami w centrum miasta o łącznej powierzchni biurowej ponad 3000m2, z nowoczesnymi salami konferencyjnymi, wyposażonymi w sprzęt audiowizualny. Wyposażenie Agencji stanowi także nowoczesny sprzęt komputerowy, wyposażony w nowoczesne oprogramowanie i szybki dostęp do internetu.

Kwota kapitału zakładowego: 27 581 000,00 zł.