Doradztwo specjalistyczne

W ramach działania Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przewidziane są poniższe rodzaje doradztwa specjalistycznego dla Uczestników projektu zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie I.

Doradztwo osobowe:

 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie pracownikami, w tym zarządzanie kompetencjami, dbanie o równowagę między pracą a życiem prywatnym,
 • budowanie zespołu, delegowanie zadań,
 • system oceny pracowników, motywowanie pracowników,
 • zarządzanie konfliktem i umiejętności jego rozwiązywania,
 • zarządzanie czasem pracy,
 • skuteczna komunikacja, aktywne słuchanie,
 • trening umiejętności menedżerskich i liderskich,
 • wsparcie psychologiczno-coachingowe osób,
 • inne według zapotrzebowania.

Doradztwo księgowo-podatkowe:

 • doradztwo podatkowe i rachunkowe,
 • doradztwo kadrowo-płacowe,
 • rozliczenia z ZUS, US, PFRON,
 • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 • księgowość,
 • płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne,
 • inne według zapotrzebowania.

Doradztwo prawne:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników,
 • lustracja spółdzielni socjalnych,
 • zagadnienia prawne związane z tworzeniem i prowadzeniem PS i PES w różnych formach pracy,
 • prawo pracy,
 • inne według zapotrzebowania.

Doradztwo marketingowe:

 • planowanie marketingowe (wyznaczanie celów i zadań, grupy docelowej, przygotowanie strategii rozwoju produktu lub usługi, strategia promocji, dystrybucji, ceny, dokonywanie wyboru narzędzi marketingowych, sformułowanie strategii alternatywnych, wybór najlepszej strategii),
 • opracowanie lub modyfikacja strategii marketingowej PS i PES (przygotowanie planów i harmonogramów działań),
 • badanie rynku i analiza konkurencji,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług,
 • wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi i komunikacji z klientem PS i PES,
 • opracowanie marki dla każdego PS i PES,
 • przygotowanie kampanii marketingowo- reklamowej (opracowanie artykułów prasowych, reportaży telewizyjnych, reportaży radiowych, ogłoszeń w prasie lub w Internecie),
 • obecność PS i PES w social mediach,
 • inne według zapotrzebowania.

Wsparcie grafika komputerowego obejmuje opracowywanie jednolitej identyfikacji wizualnej.

Wsparcie konsultanta regionalnego ds. PZP:

 • wsparcie w zakresie wyszukiwania ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
 • pomoc w analizie zasobów i potencjału PS oraz możliwości złożenia oferty do zamówienia publicznego,
 • motywowanie do szukania zamówień i składania ofert, przez przedsiębiorstwa społeczne, w procedurach zamówień publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych,
 • wsparcie w zakresie wyszukiwania i weryfikacji zamawiających,
 • pomoc w analizie i przygotowaniu dokumentacji ofertowej do postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • monitoring przebiegu postępowania, • nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji i korespondencji związanej z zamówieniami publicznymi,
 • koordynacja tworzenia i zawierania umów będących efektem postępowania o udzielenie zamówienia,
 • doradztwo w zarządzaniu i odpowiedzialności za realizację umów zawartych w ramach procesów zapytań ofertowych, konkursów ofert i przetargów,
 • bieżący monitoring przepisów, aktów prawnych w zakresie zamówień publicznych.

Wsparcie specjalisty ds. reintegracji społeczno-zawodowej:

 • diagnoza potrzeb reintegracyjnych dla PS,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb pracowników PS,
 • prowadzenie działań motywacyjnych,
 • opracowywanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji,
 • pomoc w określeniu rozwoju zawodowego i planów rozwoju osobistego,
 • pomoc w budowaniu kompetencji społecznych,
 • badanie potrzeb szkoleniowych,
 • identyfikacja problemów zawodowych uczestników projektu,
 • realizowane wsparcia zgodnie z potrzebami pracowników PS,
 • opracowywanie planów, programów i narzędzi wsparcia dla uczestników projektu w zakresie aktywnej integracji.