Szkolenia i wizyty studyjne

Formy wsparcia dla Uczestników projektu:

 • warsztaty partnerstw,
 • wizyty studyjne,
 • szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej,
 • szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz doradztwa w pisaniu biznesplanów i wniosków dla grup inicjatywnych,
 • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej:

 • powoływanie różnych typów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej,
 • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
 • pisanie biznesplanów,
 • marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów),
 • restrukturyzacja działalności podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • zakładanie i prowadzenie podmiotów reintegracyjnych,
 • praca z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Warsztaty Partnerstw:

 • podnoszenie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej,
 • ustawodawstwo w ekonomii społecznej,
 • doświadczenie we wdrażaniu ekonomii społecznej w Polsce,
 • modele partnerstw w ekonomii społecznej,
 • tworzenie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej,
 • cele strategiczne przyszłych partnerstw,
 • finansowe inicjatywy partnerstw w ekonomii społecznej,
 • warsztaty z zakresu kompetencji społecznych,
 • planowanie operacyjne,
 • budowa i zarządzanie zespołem,
 • motywacja do działań w obszarze ekonomii społecznej.

Wizyty studyjne:

Każda wizyta studyjna ma stanowić sposób:

 • zachęcania nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej,
 • zachęcania przedstawicieli instytucji i osób do wspierania podmiotów ekonomii społecznej, przede wszystkim do kupowania ich towarów i usług,
 • zaprezentowania dobrych praktyk z zakresu działania przedsiębiorstw społecznych, rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków unijnych, rozwoju produktów i usług lokalnych oraz procesu tworzenia przedsiębiorstw społecznych.

Wizyta studyjna ma służyć wymianie doświadczeń a także analizie zastosowanych rozwiązań i możliwości ich przeniesienia na grunt własnego przedsiębiorstwa społecznego. Udział w wizytach studyjnych ma umożliwić Uczestnikom nabycie praktycznych umiejętności w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego.

 Szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz doradztwa w pisaniu biznesplanów i wniosków dla grup inicjatywnych:

 • prawo: formy prawne przedsiębiorstw społecznych, organy, rejestracja, podstawowe akty prawne,
 • zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych: przykłady funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych, cele działalności,  procedury związane z zakładaniem,
 • strategia i biznesplan: określanie profilu działalności, opis produktów i usług, analiza zasobów i potrzeb inwestycyjnych, prognoza przychodów i kosztów, plan wydatków inwestycyjnych i obliczanie poziomu dofinansowania, budowanie strategii przedsiębiorstwa społecznego,
 • marketing: podstawy marketingu mix, narzędzia marketingu, dobór właściwej formy sprzedaży oraz kanałów dystrybucji do specyfiki przedsiębiorstwa społecznego,
 • finanse i księgowość: podstawowe zasady prowadzenia księgowości, zasady sprawozdawczości finansowej, podatki w przedsiębiorstwie społecznym, źródła finansowania działalności, analiza bieżących przychodów i kosztów, utrzymanie płynności finansowej.

 Szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe realizowane są poprzez:

 • proces prowadzący do uzyskania kwalifikacji w zawodzie (obejmujący działania edukacyjne, walidujące i certyfikujące),
 • zajęcia edukacyjne umożliwiające nabycie lub wzmocnienie kompetencji i umiejętności zawodowych, ułatwiających czynności zawodowe wykonywane w podmiotach ekonomii społecznej (obejmujące działania edukacyjne oraz ew. walidujące i certyfikujące),
 • działania pozwalające na nabywanie uprawnień (mogące obejmować działania edukacyjne, walidacyjne, certyfikujące, badania specjalistyczne lub inne wymagane), przez co zapewnia się podniesienie i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników przyszłych jak również istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w szczególności poprzez przekwalifikowanie pod kątem nowoutworzonego stanowiska pracy lub nabycie uprawnień (służących poszerzeniu zakresu i podnoszeniu jakości oferowanych usług lub produktów wytwarzanych przez podmiot ekonomii społecznej).

 Tematyka i zakres szkoleń każdorazowo będą stanowić odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby Uczestników projektu.