Bezzwrotne wsparcie finansowe

O przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego mogą ubiegać się tylko i wyłącznie Uczestnicy projektu pn. „ROWES – wzmocnienie sektora ES w subregionie I” tj.:

 • Grupy inicjatywne, składające się z osób fizycznych, które zamieszkuje (zgodnie z KC), uczą się lub pracują na terenie subregionu I województwa podkarpackiego (powiat rzeszowski, niżański, stalowowolski, kolbuszowski, miasto Rzeszów), będącymi Uczestnikiem projektu i korzystającymi z dowolnej formy wsparcia oferowanej w projekcie,
 • Osoby prawne (inne niż PES), mające adres siedziby lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu I województwa podkarpackiego, będącymi Uczestnikiem projektu i korzystającymi z dowolnej formy wsparcia oferowanej w projekcie,
 • Istniejące podmioty ekonomii społecznej, mające adres siedziby lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu I województwa podkarpackiego, będącymi Uczestnikiem projektu i korzystającymi z dowolnej formy wsparcia oferowanej w projekcie,
 • Istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne posiadające nadany przez właściwego Wojewodę status PS zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, mające adres siedziby lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu I województwa podkarpackiego będące Uczestnikiem projektu i korzystające z dowolnej formy wsparcia oferowanej w projekcie.

Projekt dopuszcza udział 10% osób fizycznych i 10% osób prawnych spoza subregionu I.

Celem udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie wsparcia na pokrycie wydatków niezbędnych na tworzenie nowych miejsc pracy w PS dla osób, które:

 • mają ukończone 18 r.ż.,
 • zamieszkują na obszarze realizacji projektu, tj. subregion I województwa podkarpackiego obejmującego powiat rzeszowski, niżański, stalowowolski, kolbuszowski oraz miasto Rzeszów,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • w momencie podejmowania zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Społecznym nie wykonują pracy na podstawie: umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • nie korzystają i nie będą korzystać z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem lub zatrudnieniem w PS,
 • nie korzystają równolegle z tożsamych usług ofertowanych przez inne Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, zlokalizowanych na terenie Polski,
 • posiadają co najmniej jeden z następujących statusów:
 • osoba bezrobotna,
 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracę,
 • osoba z niepełnosprawnością,
 • absolwent centrum integracji społecznej oraz absolwent klubu integracji społecznej,
 • osoba spełniająca kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • osoba uprawniona do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • osoba usamodzielniana,
 • osoba z zaburzeniami psychicznymi,
 • osoba pozbawiona wolności, osoba opuszczająca zakład karny lub pełnoletnia osoba opuszczającą zakład poprawczy,
 • osoba starsza,
 • osoba, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w PS (Bezzwrotne wsparcie finansowe) – to środki pieniężne wyrażone w formie stawki jednostkowej przeznaczone na:

 • utworzenie miejsca pracy w PS, 
 • utrzymanie miejsca pracy w PS. 

Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w PS wynosi 31 229 PLN i jest kwalifikowalna tylko łącznie ze stawką na utrzymanie miejsca pracy, która wynosi: 

 • 32 400 PLN – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy, 
 • 24 300 PLN – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy, 
 • 16 200 PLN – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy. 

Wysokość stawek jednostkowych podlega indeksacji.

Jedno Przedsiębiorstwo Społeczne może uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na maksymalnie 10 nowych miejsc pracy. Stawka na utrzymanie miejsca pracy świadczona jest przez okres maksymalnie 12 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy, przyznawana na finansowanie wynagrodzeń brutto, obowiązkowych składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń, a w dalszej kolejności wydatków bieżących, np. najem lokali pod działalność, koszty eksploatacji i utrzymania tych lokali, koszty paliwa.