Wsparcie finansowe

O przyznanie wsparcia finansowego (dotacja, wsparcie pomostowe) mogą ubiegać się tylko i wyłącznie Uczestnicy projektu pn. „ROWES-wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I”[1] oraz „ROWES- wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”[2] tj.:

 • Grupy inicjatywne (osoby fizyczne), która zamieszkuje (zgodnie z KC), uczy się lub pracuje na terenie subregionu I/II województwa podkarpackiego, będąca Uczestnikiem projektu i korzystająca z dowolnej formy wsparcia oferowanej w projekcie;
 • Osoby prawne (inne niż PES), mające jednostkę organizacyjną na terenie subregionu I/II województwa podkarpackiego, będąca Uczestnikiem projektu i korzystająca z dowolnej formy wsparcia oferowanej w projekcie;
 • Istniejące podmioty ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne, mające jednostkę organizacyjną na terenie subregionu I/II województwa podkarpackiego, będące Uczestnikiem projektu i korzystające z dowolnej formy wsparcia oferowanej w projekcie.
  W ramach usług o charakterze biznesowym dopuszcza się możliwość uczestnictwa 20% PES z innych subregionów województwa podkarpackiego.
 • Istniejące przedsiębiorstwa społeczne (wpisane na listę Przedsiębiorstw Społecznych prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) mające jednostkę organizacyjną na terenie subregionu I/II województwa podkarpackiego będące Uczestnikiem projektu i korzystające z dowolnej formy wsparcia oferowanej w projekcie.

Wsparcie finansowe może zostać przyznane tylko Przedsiębiorstwom Społecznym (PS) prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowanym w KRS.

Celem udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie wsparcia na pokrycie wydatków niezbędnych na tworzenie nowych miejsc pracy w PS dla osób, które:

 1. mają ukończone 18 r.ż.,
 2. zamieszkują na obszarze realizacji projektu:
  • subregion I województwa podkarpackiego (powiat rzeszowski, niżański, stalowowolski, kolbuszowski, miasto Rzeszów), lub
  • subregion II województwa podkarpackiego (powiat strzyżowski, ropczycko-
   sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg),
 3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. w momencie podejmowania zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Społecznym nie wykonują pracy na podstawie: umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i nie prowadzą działalności gospodarczej,
 5. nie korzystają i nie będą korzystać z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem lub zatrudnieniem w PS,
 6. nie korzystają równolegle z tożsamych usług ofertowanych przez inne Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, zlokalizowanych na terenie Polski,
 7. posiadają co najmniej jeden z następujących statusów:
 • osoba lub członek rodziny korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoba lub członek rodziny kwalifikujący się do objęcia wsparciem
  z pomocy społecznej,
 • osoba chora psychicznie,
 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • osoba z niepełnosprawnością,
 • osoba uzależniona od alkoholu/narkotyków lub innych środków odurzających,
 • osoba zwalniana z zakładu karnego,
 • osoba przebywająca w pieczy zastępczej,
 • osoba opuszczająca pieczę zastępczą,
 • członek rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • członek gospodarstwa domowego sprawujący opiekę nad osobą
  z niepełnosprawnością,
 • osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Dotacja – bezzwrotne wsparcie finansowe udzielane na tworzenie nowego miejsca pracy, jest przyznawana wyłącznie w formie stawki jednostkowej w kwocie 21 020,00 PLN.
Za miejsce pracy uznaje się stanowisko pracy (min. ¼ etatu), zajmowane na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę. Jedno Przedsiębiorstwo Społeczne może uzyskać dotację na maksymalnie 10 nowych miejsc pracy tj. maksymalna kwota wsparcia finansowego (dotacji) na jedno Przedsiębiorstwo Społeczne wynosi 210 200,00 PLN.

Wsparcie pomostowe to bezzwrotna pomoc finansowa świadczona przez okres maksymalnie 12 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy, przyznawana na finansowanie wynagrodzeń brutto, obowiązkowych składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń, a w dalszej kolejności wydatków bieżących, tj. najem lokali pod działalność, koszty eksploatacji i utrzymania tych lokali oraz koszty paliwa.

Wsparcie pomostowe dzieli się na:

 1. podstawowe wsparcie pomostowe – wypłacane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy,
 2. przedłużone wsparcie pomostowe – może być wypłacane przez Realizatora projektu przez maksymalnie 6 miesięcy, od zakończenia podstawowego wsparcia pomostowego.

Maksymalna wysokość podstawowego wsparcia pomostowego przez okres pierwszych sześciu miesięcy na utworzone 1 miejsce pracy w PS (w wymiarze 1 etat) wynosi 15 600 PLN netto.

Maksymalna wysokość przedłużonego wsparcia pomostowego w okresie kolejnych 6 miesięcy, na utworzone 1 miejsce pracy (w wymiarze 1 etat) wynosi 13 500 PLN netto.


[1] Projekt realizowany na terenie  subregionu I województwa podkarpackiego (powiat rzeszowski, niżański, stalowowolski, kolbuszowski, miasto Rzeszów).

[2] Projekt realizowany na terenie subregionu II województwa podkarpackiego (powiat strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski, miasto Tarnobrzeg).