Fundacja U_DAR Inkubator Przemian

Celem fundacji jest wszechstronne wsparcie osób dotkniętych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń mózgu i chorób neurodegeneracyjnych, ich rodzin, opiekunów i zainteresowanych. Fundacja realizuje ten cel poprzez:

 • Zapewnianie kompleksowej opieki medycznej i terapeutycznej, włączając leczenie, rehabilitację oraz pomoc formalno-prawną.
 • Wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji poprzez usługi zdrowotne (medyczne, psychologiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne) oraz psychologiczno-pedagogiczne, integrując społecznie i zawodowo.
 • Udzielanie wsparcia psycho-społecznego w adaptacji do nowej sytuacji i przeciwdziałaniu uczuciu beznadziei i osamotnienia.
 • Walkę z uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz promowanie zdrowego stylu życia.
 • Integrację społeczno-zawodową i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 • Aktywne propagowanie świadomości społecznej na temat wyzwań osób z uszkodzeniem mózgu.
 • Ułatwianie dostępu do przekwalifikowania zawodowego i edukacji.
 • Rozwój edukacji oraz wspieranie pasji i zainteresowań osób z niepełnosprawnościami.
 • Promocję osiągnięć osób niepełnosprawnych.
 • Działania na rzecz poprawy warunków życia i ekonomii regionalnej.
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.
 • Inicjowanie innowacyjnych rozwiązań społecznych.
 • Ochronę dziedzictwa kulturowego i promocję życia kulturalnego.
 • Tworzenie ośrodków rehabilitacji i aktywizacji zawodowej.
 • Wspieranie wolności i praw człowieka oraz demokracji.
 • Ochronę praw pacjentów i konsumentów.
 • Rozwój sektora ekonomii społecznej i trzeciego sektora.
 • Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych.
 • Inicjowanie działań angażujących osoby niepełnosprawne w partnerstwo lokalne.
 • Działania na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej współpracy.

Adres siedziby:

Powstańców Śląskich 8 / 1
35-610 Rzeszów
Facebook: Fundacja U_DAR