Stowarzyszenie „Dobry Dom”

Stowarzyszenie „Dobry Dom” zostało założone przez grupę ludzi dobrej woli, którzy nie mogli pozostać obojętni na los najsłabszych. Organizacja niesie pomoc osobom niepełnosprawnym potrzebującym wsparcia, zarówno dzieciom, jak i dorosłym z zaburzeniami rozwoju fizycznego, psychicznego i mentalnego.

Głównym celem Stowarzyszenia jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków, które sprzyjają wyrównywaniu ich szans życiowych. Stowarzyszenie dąży do rozwijania samodzielności życiowej, aktywności zawodowej i społecznej, oraz wspiera rozwój zdolności i twórczych możliwości swoich podopiecznych. Tworzy również zaplecze socjalne w postaci mieszkań treningowych i chronionych. Wszystkie te działania mają na celu podnoszenie samooceny osób niepełnosprawnych, rozwijanie ich kreatywnego myślenia oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań systemowych, które kompleksowo poprawiają sytuację życiową niepełnosprawnych i ich rodzin.

Stowarzyszenie „Dobry Dom” wspiera swoich podopiecznych nie tylko poprzez bezpośrednią pomoc, ale także poprzez współpracę z innymi organizacjami przy realizacji wspólnych projektów. Aktualnie głównym przedsięwzięciem Stowarzyszenia jest realizacja cztero-segmentowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, nazwanego „Centrum Samodzielnego Życia” (CSŻ).

Potrzeba komplementarności i spójności w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnościami (od dziecka po osoby w podeszłym wieku) ukształtowała niniejszy system w skład, którego wchodzą m.in.:

  • Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie (rehabilitacja zawodowa i społeczna)
  • Lokale gastronomiczne „Poczekalnia”, „Bar Dworcowy”, „Rynek 27” w Leżajsku (rehabilitacja zawodowa i społeczna)
  • Mieszkanie treningowe i chronione w Woli Zarczyckiej i Nowej Sarzynie (rozwój życiowej samodzielności)
  • Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Korczowiskach (edukacja i rehabilitacja dzieci)
  • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Zielonce.

Centrum  skupia w sobie działalność Stowarzyszenia prowadzoną na różnych płaszczyznach, obszarach i etapach życia osób z niepełnosprawnościami m.in.: we wczesnym wsparciu rozwoju dziecka, ich edukacji, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznej, rozwoju życiowej samodzielności. Centrum jest ciągle ewoluującym systemem  wzbogacany nowymi przedsięwzięciami.

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Nowej Sarzynie rozpoczął działalność w grudniu 2005 r. Prowadzony przez Stowarzyszenie zakład powstał jako drugi na podkarpaciu. Początkowo aktywizację podjęło 30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Podstawową rolą zakładu jest aktywizacja zawodowa, społeczna i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dzięki podjętemu wysiłkowi  w zakładzie prowadzona jest rehabilitacja dla 116 osób z niepełnosprawnościami z powiatu leżajskiego, niżańskiego, przeworskiego, kolbuszowskiego oraz rzeszowskiego.

Poprzez podjęcie pracy w jednej z czterech pracowni: stolarskiej, wikliniarskiej, rzemiosł różnych oraz gastronomicznej osoby z niepełnosprawnością mają możliwość realizacji zawodowej, nie czują się wykluczeni z życia społecznego, odnajdują poczucie własnej wartości i przydatności. Praca w ZAZ ma charakter rehabilitacji zawodowej i społecznej, jej celem jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością do aktywności na otwartym rynku pracy.

Ośrodek Rewalidacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy (OREW) w Korczowiskach jest miejscem, w którym szanse na wyrównanie braków edukacyjnych jak również opiekę rehabilitacyjną otrzymują osoby z niepełnosprawnościami.

OREW jest jednostką uzupełniającą kompleksową działalność Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ośrodek rozpoczął swoją działalność od 1 września 2016 roku w Korczowiskach.

Głównym celem OREW-u jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z głęboką i sprzężonymi niepełnosprawnościami, które wymagają pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej dostosowanej indywidualnie do ich stanu psychofizycznego, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Podstawowym zadaniem placówki jest stworzenie warunków umożliwiających indywidualny rozwój ucznia niepełnosprawnego. Adresatami działań medyczno – edukacyjnych są dzieci i młodzież z głębokim stopniem upośledzenia oraz wieloraką sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 lat. Ośrodek prowadzi także program Wczesnego Wspomagania Rozwoju przeznaczony dla dzieci w wieku od 0-7.


Kontakt:
Stowarzyszenie „Dobry Dom”
Wola Zarczycka 129 A
37-311 Wola Zarczycka
Facebook: Dobry Dom