Animacja

Animacja to działalność polegająca na:

 • pobudzeniu aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
 • ożywieniu społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem oraz wzrost zainteresowania tworzeniem grup inicjatywnych zamierzających prowadzić działalność w postaci PS.

Animator to osoba pierwszego kontaktu z Uczestnikami projektu, która poprzez pracę animacyjną, mobilizuje, zachęca osoby fizyczne/prawne funkcjonujące w danej społeczności do współpracy i podejmowania działań w obszarze ekonomii społecznej służących poprawie jakości życia danej społeczności.

Z usług animacji lokalnej i rozwoju partnerstwa, mogą korzystać następujący uczestnicy projektu:

 • osoby fizyczne, które z własnej inicjatywy chcą włączyć się w proces społecznego rozwiązania lokalnego problemu, bądź zaspokojenia lokalnej potrzeby poprzez działania w obszarze ekonomii społecznej – w szczególności lokalni liderzy;
 • przedstawiciele PES i PS;
 • pracownicy instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie;
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego bądź jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw;
 • przedstawiciele mediów.

 

Usługi animacji lokalnej obejmują m.in.:

 • spotkania indywidualne z animatorem,
 • spotkania grupowe z animatorem, nakierowane na szczegółową analizę potrzeb grupy i lokalnego środowiska,
 • sporządzenie pogłębionej diagnozy potencjału środowiska lokalnego, np. badanie potrzeb, mapa zasobów, analiza otoczenia itp.,
 • zachęcanie lokalnych środowisk do wspierania ekonomii społecznej,
 • budowanie lokalnych partnerstw rozwojowych i koalicji dotyczących lokalnych przedsięwzięć lub inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej (angażujących takich partnerów, jak JST, lokalne instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, PES, PS, przedsiębiorcy),
 • zachęcanie do dialogu obywatelskiego – w tym poprzez konsultacje społeczne jako niezbędny element współpracy różnych sektorów oraz grup społecznych,
 • kierowanie do udziału w:
  • warsztatach partnerstw lub
  • wizytach studyjnych.