Animacja

Animacja to działalność polegająca na: pobudzeniu aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, ożywieniu społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności w obszarze ekonomii społecznej służących poprawie jakości życia danej społeczności.  

Z usług animacji lokalnej i rozwoju partnerstwa, mogą korzystać następujący uczestnicy projektu:

 • osoby fizyczne;
 • przedstawiciele PES i PS;
 • pracownicy instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie;
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego bądź jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw;
 • przedstawiciele mediów.

Usługi animacji lokalnej obejmują m.in.:

 • spotkania indywidualne z animatorem;
 • spotkania grupowe z animatorem, nakierowane na szczegółową analizę potrzeb grupy i lokalnego środowiska;
 • sporządzenie pogłębionej diagnozy potencjału środowiska lokalnego, np. badanie potrzeb, mapa zasobów, analiza otoczenia itp.;
 • zachęcanie lokalnych środowisk do wspierania ekonomii społecznej;
 • budowanie lokalnych partnerstw rozwojowych i koalicji dotyczących lokalnych przedsięwzięć lub inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej;
 • zachęcanie do dialogu obywatelskiego – w tym poprzez konsultacje społeczne jako niezbędny element współpracy różnych sektorów oraz grup społecznych;
 • organizowanie i realizacja:
  • warsztaty partnerstw:
   Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy dotyczącej ekonomii społecznej oraz budowy sieci współpracy na rzecz poprawy jakości życia lokalnych społeczności. Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi aspektami tworzenia i funkcjonowania partnerstw oraz ich rolą w rozwoju społeczności lokalnej i ekonomii społecznej. Ponadto warsztaty stanowią okazję do nawiązania nowych kontaktów między przedstawicielami różnych instytucji oraz wsparcia rozwoju osobistego. Są również doskonałą platformą do przepływu informacji o możliwościach działań społecznych w regionie poprzez umacnianie współpracy partnerstw.
  • wizyty studyjne:
   Wizyta studyjna ma służyć wymianie doświadczeń, a także analizie zastosowanych rozwiązań i możliwości ich przeniesienia na grunt własnego podmiotu ekonomii społecznej. Udział w wizytach studyjnych ma umożliwić uczestnikom nabycie praktycznych umiejętności w zakładaniu i prowadzeniu PES.

   Celem wizyt studyjnych jest:
   • zachęcanie nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej;
   • zachęcanie przedstawicieli instytucji i osób do wspierania podmiotów ekonomii społecznej;
   • zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu działania przedsiębiorstw społecznych, rozwoju lokalnego, rozwoju produktów i usług lokalnych oraz procesu tworzenia podmiotów ekonomii społecznych.