Usługi biznesowe

Usługi biznesowe to działania ukierunkowane na pomoc w uzyskaniu stabilności funkcjonowania  PS, a także profesjonalizację ich usług oraz zwiększenie konkurencyjności produktów PS. m.in. poprzez:

 • monitoring ich sytuacji,
 • diagnozę potrzeb szkoleniowych,
 • diagnozę potrzeb i potencjału przedsiębiorstw,
 • opracowywanie ścieżek wsparcia rozwoju,
 • organizację wsparcia w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc w pozyskaniu kontaktów z instytucjami publicznymi,
 • pomoc w zakresie pozyskania lokalu,
 • poszukiwanie partnerów,
 • identyfikację nisz rynkowych,
 • przygotowywanie ofert,
 • pracę nad biznesplanem (z wyjątkiem ubiegania się o środki w ramach projektu),
 • prowadzenie negocjacji z instytucją finansującą,
 • wsparcie w zakresie dostępnych instrumentów finansowych, w tym instrumentów zwrotnych w ramach PO WER oraz pomoc w ubieganiu się o nie,
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PS w ramach funduszu pracy lub PFRON,
 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 • planowanie finansowe,
 • inne według zapotrzebowania.

 

Usługi biznesowe skierowane są dla uczestników projektu, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług ROWES w subregionie I/II (Rozdział IV).

W ramach usług biznesowych uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących dodatkowych form wsparcia:

 • doradztwo specjalistyczne,
 • doradztwo branżowe obejmuje aspekty związane z przedmiotem działalności prowadzonej przez PS
 • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w PS,
 • wsparcie finansowe w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy w istniejących PS.