Ogłoszenie naboru w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu”

Podejmij wyzwanie z wolontariatem w woj. podkarpackim!                   Zostań Partnerem Korpusu Solidarności

Jeśli reprezentujesz organizację pozarządową z woj. podkarpackiego, związaną z działalnością wolontariacką – to Ciebie właśnie szukamy! Daj się wkręcić w wolontariat i dołącz do wyjątkowego grona Partnerów Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. Przyczyń się do rozwoju wolontariatu w całej Polsce oraz szczególnie w Twoim regionie!

Do 27 kwietnia trwa nabór ofert w II regionalnej edycji konkursu „Partnerstwo dla Wolontariatu”, czyli jedynego ogólnopolskiego programu partnerskiego działającego na rzecz wolontariatu długoterminowego. Tegoroczna edycja konkursu jest 3-letnia i obowiązuje do 2023 roku. Maksymalna kwota, o którą mogą ubiegać się organizacje wynosi 330 570 zł złotych, bez konieczności wykazania wkładu własnego. Celem konkursu jest wybór Partnera Regionalnego Programu w woj. podkarpackim.

Korpus Solidarności jest oparty na modelu wolontariatu systematycznego, długoterminowego. Jak wynika z badań, jest to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków. Koncentracja na tej formie wolontariatu nie oznacza jednocześnie deprecjonowania idei wolontariatu okazjonalnego lub akcyjnego, współtworzącego ważny obszar dobrowolnej i nieodpłatnej działalności na rzecz innych. Wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką. Wszystkie podejmowane działania mają na celu wzrost wrażliwości na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, wzrost gotowości do wzajemnej pomocy, a w efekcie wzrost solidarności międzyludzkiej oraz zaufania społecznego.

Co musisz wiedzieć jako organizacja ubiegająca się o dofinansowanie? W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji. Ponadto, Wnioskodawcy nie muszą tworzyć nowych kategorii działań, definiować grup odbiorców, czy szacować kosztorysu – te elementy są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie Konkursu.

Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023 zakłada realizację działań skierowanych do 4 grup odbiorców: wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów oraz otoczenia wolontariatu. Będą to m.in.: szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, debaty wolontariackie, poradnictwo, spotkania promocyjne w ramach Szkolnego Korpusu Solidarności, akcje społeczne z udziałem wolontariuszy, konkursy na mini granty oraz bony edukacyjne dla wolontariuszy, certyfikacja organizacji, czy projekty lokalnych koalicji wolontariatu. W ramach tych określonych działań, pozostawiamy dowolność Partnerom Korpusu, jeśli chodzi o formę i zamysł ich realizacji oraz liczymy na pomysłowość.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie i do przekazania informacji na jego temat organizacjom pozarządowym oraz instytucjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w Państwa regionie. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej Korpusu Solidarności oraz Narodowego Instytutu Wolności. Szczegółowe pytania dotyczące Konkursu można kierować od poniedziałku do piątku, pisząc na adres poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl lub dzwoniąc pod numer infolinii:  +48 885 221 530 w godz. 10:00 – 15:00.