Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla ziemi niżańskiej”

Stowarzyszenie działa prężnie od 2006 roku realizując szereg działań dla społeczności lokalnej organizując szkolenia podnoszące kompetencje oraz pomagając w uzyskaniu wsparcia finansowego ze środków EFS.

W ramach wsparcia z projektu ROWES otrzymało doradztwo w zakresie miedzy innymi: prawnym, księgowo-podatkowym, marketingowym i biznesowym.

W ramach działalności LGD Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi Niżańskiej wyremontowało budynek byłej szkoły podstawowej w Wolinie, gdzie od maja 2022r. LGD ma nową siedzibę, w której zamierza prowadzić także działalność Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego. Jego otwarcie zaplanowano na lipiec 2022 r.

Za nadrzędne cele stowarzyszenie obrało sobie:

  • Opracowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
  • Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji,
  • Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
  • Promocję obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
  • Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym także z programów pomocowych,
  • Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
  • Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy na obszarach wiejskich,
  • Kształtowanie świadomości z zakresu ochrony środowiska, zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz ekologii.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/LGDnisko

www.lgdnisko.pl

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE
“PARTNERSTWO DLA ZIEMI NIŻAŃSKIEJ”
Wolina, ul. Piaskowa 10
37-400 Nisko